NFZ: Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Fot. Wojciech Górski
Do konsultacji przekazano Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Medexpress 2019-11-05 07:55
Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1373, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Dz. U. 2019 r. poz. 1285 i 1640) uchylające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386).
Uchyla zarządzenie Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
W porównaniu do zarządzenia uchylonego wprowadza się zmiany poprzez:
1) dostosowanie definicji określonych w § 2 zarządzenia do rozporządzenia, w szczególności w zakresie instruktora terapii uzależnień oraz turnusu rehabilitacyjnego;
2) dodanie do ww. przepisu terminów: opieka nad świadczeniobiorcą – I poziom referencyjny, osoba prowadząca terapię środowiskową, terapeuta środowiskowy, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3) zmianę definicję przepustki oraz ryczałtu;
4) wprowadzenie załącznika nr 1a zawierającego zakresy świadczeń z nowymi kodami, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2020 r. – jednocześnie załącznik nr 1 do zarządzenia straci moc z dniem 31 grudnia 2019 r.;
5) rozszerzenie obszaru terytorialnego, na który można ogłaszać postępowanie konkursowe,
tj. o delegaturę;
6) uchylenie przepisu dookreślającego okoliczności, w jakich świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania w ramach świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych także w domu lub środowisku świadczeniobiorcy;
7) wprowadzenie nowego produktu rozliczeniowego: pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, w związku z wejściem w życie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.), tym samym określenie w załączniku nr 3 wzoru oświadczenia ww. osoby, które jest dołączane do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;
8) określenie obowiązku zapewnia przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia, transportu sanitarnego osób, wobec których sąd karny orzekł środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 201 § 2 zd. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694);
9) wprowadzenie dodatkowej jednostki sprawozdawczej: „opieka nad świadczeniobiorcą – I poziom referencyjny;
10) dookreślenie czasu udzielania świadczeń w warunkach dziennych;
11) wprowadzenie przepisów regulujących sposób rozliczania świadczeń określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
12) dostosowanie sposobu rozliczania sesji grupowej, sesji rodzinnej, sesji wsparcia psychospołecznego do przepisów rozporządzenie oraz Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwanego dalej „Obwieszczenie AOTMiT”;
13) nieuregulowanie w przepisach zarządzenia porady miejscowej i zamiejscowej;
14) usunięcie z przepisu dotyczącego rozliczania świadczeń w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473), następujących świadczeń: porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza;
15) usunięcie górnej granicy wieku świadczeniobiorcy korzystającego ze świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, a wraz za tym usunięcie obowiązku świadczeniodawcy uzyskania stosownej zgody Funduszu;
16) usunięcie obowiązku świadczeniodawcy uzyskania zgody Funduszu w przypadku realizacji świadczeń psychogeriatrycznych osobom poniżej 60 roku życia;
17) doprecyzowanie przepisu regulującego zakres dowodu udzielenia świadczenia objętego umową;
18) dodanie nowego sposobu sprawozdawania miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy,
tj. z uwzględnieniem dzielnic oraz delegatur, w związku z trwającym programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego, który jest kierowany do świadczeniobiorców zamieszkujący obszar działania centrum;
19) wprowadzenie obowiązku konieczności potwierdzania każdorazowo przez świadczeniobiorcę/uczestnika albo opiekuna prawnego swój udział w sesjach, w tym także czas trwania sesji;
20) dostosowanie katalogu zakresu świadczeń do przepisów rozporządzenie, w szczególności wprowadzenie nowych świadczeń gwarantowanych, tj. świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza), świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny oraz ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny;
21) wprowadzenie do zarządzenia dodatkowego załącznika nr 1a Katalog zakresu świadczeń, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2020 r., z tym że jednocześnie utraci swoją moc załącznik nr 1 Katalog zakresu świadczeń;
22) usunięcie z Katalogu zakresu świadczeń porady miejscowej i porady zamiejscowej i jednocześnie wprowadzenie jednego produktu rozliczeniowego: „porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa; dostosowanie nazewnictwa produktów rozliczeniowych i sprawozdawczych do obowiązujących w rozporządzeniu;
23) wprowadzenie w zakresie programu leczenia substytucyjnego produktu sprawozdawczego: terapia i rehabilitacja (2 godz. w tygodniu);
24) wprowadzenie nowych wzorów: „Harmonogramy-zasoby” w załączniku nr 2a i 2a do zarządzenia i jednocześnie doprecyzowanie w jakich zakresach świadczeń poszczególne załączniki obowiązują.
Wszystkie zaproponowane rozwiązania mają na celu implementację przepisów rozporządzenia w nowym zarządzeniu, ze względu na wprowadzenie licznych zmian, które wymagały usunięcia przepisów uregulowanych w zarządzeniu uchylonym. Ze względu na obowiązywanie nowego rozporządzenia w czasie trwania roku kalendarzowego, rozwiązania wymagające zmian w systemie informatycznym mogą zostać zrealizowane dopiero od 2020 roku.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także