NFZ: Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

centrala nfz grojecka_2
Fot. Jacek Sielski, Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2019-04-17 12:32

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Na mocy przywołanego przepisu prezes NFZ upoważniony jest do określenia:

  1. przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w zakresie katalogu zakresów świadczeń (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz w warunkach realizacji umów w poszczególnych zakresach świadczeń (załącznik nr 3 do zarządzenia).

Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania przepisów ww. zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do treści obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego – oksygenacja hiperbaryczna.

Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowego produktu rozliczeniowego „terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego)” w zakresie świadczeń „terapia hiperbaryczna” dwoma nowymi produktu rozliczeniowymi:

„Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u 1 pacjenta) – z zapewnieniem 24h dostępności”,„Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u 1 pacjenta) – bez zapewnienia 24h dostępności”.

Struktura i wyceny nowoutworzonych produktów rozliczeniowych odpowiadają ww. taryfie świadczeń.

Łączny skutek finansowy dla płatnika publicznego, zgodnie z treścią raportu
w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyniesie:

  • przy założeniu, że wszystkie istniejące ośrodki będą utrzymywały 24 godzinny dyżur, dodatkowe wydatki płatnika publicznego wyniosą około 3 mln złotych w roku 2019, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby udzielanych świadczeń.
  • przy założeniu, że liczba udzielanych świadczeń nie ulegnie zmianie
    a wszystkie ośrodki będą pełnić 24 godzinny dyżur, wówczas wprowadzenie nowej taryfy nie będzie skutkowało zmianą wydatków płatnika publicznego.

Wygospodarowanie koniecznych środków w ramach planu finansowego NFZ nastąpi przez zmianę alokacji środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w planie finansowym NFZ na 2019 r.

Projekt: TU

Źródło NFZ

PDF

Zobacz także