NFZ skontrolował lekarzy

Fundusz przedstawił wyniki kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w I kwartale 2016 r.
Medexpress 2016-06-06 09:27

Jak informuje NFZ, w I kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 109 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej z czego w 41 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (48 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (20 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli: recepty z błędnymi danymi pacjenta; oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi; wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających dopuszczalny okres stosowania bądź w ilościach przekraczających zapotrzebowanie pacjenta; wystawianie przez lekarzy stomatologów recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu; wystawianie i realizacja recept w trakcie hospitalizacji;
  • prowadzenia dokumentacji medycznej: brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept; brak diagnozy, rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków; brak adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.); niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną oraz z danymi sprawozdanymi przez apteki; brak informacji w dokumentacji o szczególnych uprawnieniach pacjenta wraz z numerem dokumentu potwierdzającego ich przysługiwanie przy jednoczesnym wystawieniem recepty z odpowiednim kodem; brak w dokumentacji zaświadczeń od lekarzy specjalistów, kart leczenia szpitalnego; nieczytelna dokumentacja medyczna; przekroczenie maksymalnej dawki dobowej leku; wystawienie recept po dacie zgonu pacjenta; brak zachowanego porządku chronologicznego przy dokonywaniu wpisów;
  • brak dokumentacji medycznej.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także