NFZ skontrolował lekarzy

Fundusz przedstawił wyniki kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w II kwartale 2016 r.
Medexpress 2016-09-01 10:06

W II kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 117 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. W 27 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej.

NFZ stwierdził nieprawidłowości dotyczące m.in.

wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:
recepty z błędnymi danymi pacjenta; oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; ordynację leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi; wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających dopuszczalny okres stosowania bądź w ilościach przekraczających zapotrzebowanie pacjenta; wystawienie i realizację recept w trakcie hospitalizacji; wydanie do realizacji druków recept in blanco; pobranie nadmiaru unikalnych numerów formularzy recept, a także kilkukrotne użycie tych samych formularzy dla dwóch lub trzech różnych pacjentów;

prowadzenia dokumentacji medycznej:
brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept; brak diagnozy, rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków; brak adnotacji bądź błędna ilość przepisanych leków, sposób dawkowania, brak medycznego uzasadnienia przepisania leku; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.); niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną oraz z danymi sprawozdanymi przez apteki; nieczytelna dokumentacja medyczna; brak zachowanego porządku chronologicznego przy dokonywaniu wpisów; brak oznaczenia imieniem i nazwiskiem pacjenta każdej strony dokumentacji medycznej;

braku dokumentacji medycznej;
niezgłoszenia do OW NFZ informacji o zmianie miejsca działalności leczniczej związanej z realizacją umowy upoważniającej.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także