NFZ: zarządzenia w sprawie świadczeń związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress 2019-08-05 11:41

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana zarządzenia wynika z konieczności symetryzacji przepisów zarządzenia Prezesa NFZ z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1409).

Zmiana polega na dodaniu do wykazu świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, poza ryczałtem, świadczeń związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka.


Do zarządzenia dodano nowe produkty dedykowane rozliczaniu świadczeń związanych z pęcherzowym oddzielanie naskórka (produkty symetryczne z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne).

Opublikowano również Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1b - katalog produktów odrębnych utworzono nowy produkt rozliczeniowy - 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne produkty - do rozliczenia wyłącznie z produktem 5.53.01.0001650 w sytuacji konieczności zastosowania u świadczeniobiorcy produktów stosowanych w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka lub podejrzenia tej choroby (kodowanego rozpoznaniem ICD-10: Q81.9), produkt ten obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne produkty na okres do 6 miesięcy, w ciągu 14 dni
od wizyty, na podstawie informacji dla lekarza wg wzoru z załącznika 17b
do zarządzenia oraz koszty transportu do rozliczenia z produktem 5.53.01.0001650; 2) w załączniku nr 1c - katalog do sumowania utworzono nowy produkt rozliczeniowy – 5.53.01.0001650 Produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia tej choroby kodowanego rozpoznaniem Q81.9). – produkt ten wymaga konieczności udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem, obejmuje wyroby medyczne stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (z rozpoznaniem ICD-10: Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9) wymienione w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz obejmuje wyroby medyczne
/ produkty lecznicze / żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowane pomocniczo w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (z rozpoznaniem
ICD-10: Q81.1, Q82.1, Q81.8, Q81.9) wymienione w załączniku
nr 17a do zarządzenia, jak i koszty transportu ww. produktów do miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie RP wskazanego przez świadczeniobiorcę;
3) w załączniku nr 3 katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym dodano właściwe zakresy skojarzone w przedmiotowym zakresie;
Wprowadzone do zarządzenia zmiany zapewnią istotną poprawę dostępu
do kompleksowych i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka.
Skutek finansowy oszacowano na 12 mln 750 tys. zł w skali roku.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także