NFZ: zarządzenie dot. psychiatrii i leczenia uzależnień

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Medexpress 2020-01-17 09:54
W porównaniu do dotychczas obowiązującego w tej materii zarządzenia zmieniono m.in.:
1) w zakresie § 2 ust. 1 zarządzenia (dotyczącego słownika pojęć) terminologię: instruktora terapii uzależnień, terapeuty środowiskowego oraz turnusu rehabilitacyjnego dostosowano do definicji zawartych w rozporządzeniu.
2) w zakresie § 4 ust. 1 zarządzenia – wprowadzono zmianę przez dodanie nowego obszaru terytorialnego, na który można ogłaszać postępowania konkursowe, tj. delegaturę
3) w związku z wejściem w życie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.), w § 14 dodano przepis zobowiązujący świadczeniodawcę do zapewnienia podczas pobytu małoletniemu świadczeniobiorcy lub posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, także pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
4) w zarządzeniu zrezygnowano z przepisu dotychczas obowiązującego, dotyczącego granicy wieku świadczeniobiorcy korzystającego ze świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie zmodyfikowano treść przepisu dotyczącego uzyskania zgody Funduszu na rozliczenie świadczenia psychogeriatrycznego udzielonego świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia;
5) obowiązek uzyskania od Funduszu stosownej zgody zamieniono na obowiązek odnotowania w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy uzasadniania udzielenia świadczenia. Powyższe zmiany mają charakter porządkujący;
6) w treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącego Katalog zakresu świadczeń określono świadczenia gwarantowane, do których przypisano wagi punktowe zgodne z Obwieszczeniem Prezesa AOTMiT-u. Nadano nowe kody produktom rozliczeniowym i sprawozdawczy.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także