NFZ: zmiana struktury organizacyjnej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Medexpress 2019-04-05 09:04
Projekt rozporządzenia zmienia strukturę organizacyjną:
1) centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez:
a) likwidację Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,
b) utworzenie nowych komórek organizacyjnych:
– Departamentu Obsługi Pacjenta,
– Biura Profilaktyki Zdrowotnej,
– Biura Audytu Wewnętrznego,
– Biura Nadzoru Wewnętrznego, oraz
c) wyodrębnienie stanowiska Inspektora Ochrony Danych;
2) oddziałów wojewódzkich NFZ, przez:
a) likwidację:
– Wydziałów Spraw Świadczeniobiorców,
– Wydziałów Kontroli,
b) utworzenie Wydziałów Obsługi Pacjenta,
c) wyodrębnienie stanowisk Inspektora Ochrony Danych.
Utworzenie Departamentu Obsługi Pacjenta jest uzasadnione koniecznością koncentracji w jednej komórce organizacyjnej zadań związanych z szeroko pojętym świadczeniem usług na rzecz osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Utworzenie Biura Profilaktyki Zdrowotnej zapewni płatnikowi publicznemu możliwość efektywnej realizacji zadań związanych z wczesnym wykrywaniem chorób, ograniczaniem ich potencjalnego występowania oraz zapewnianiem dłuższego życia w zdrowiu w szczególności przez promowanie postaw prozdrowotnych.
Utworzenie Biura Audytu Wewnętrznego oraz Biura Nadzoru Wewnętrznego, usprawni funkcjonowanie kontroli zarządczej w NFZ.
Likwidacja Wydziałów Spraw Świadczeniobiorców w oddziałach wojewódzkich NFZ stanowi zmianę wynikową skorelowaną z likwidacją Departamentu Spraw Świadczeniobiorców w centrali NFZ. Konieczność likwidacji Wydziałów Kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399). Mocą tej ustawy został utworzony korpus kontrolerski podległy Prezesowi NFZ.
Wyodrębnienie stanowisk Inspektora Ochrony Danych zarówno na poziomie centrali, jak i oddziałów wojewódzkich NFZ, wynika z konieczności zapewnienia zgodności usytuowania prawnego ww. stanowisk z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Projekt rozporządzenia statuuje ponadto możliwość tworzenia nowych rodzajów placówek terenowych oddziałów wojewódzkich, tj. punktów obsługi (kompetencja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ) oraz centrów usług wspólnych (kompetencja Prezesa NFZ). Wynika to z konieczności zapewnienia większej dostępności ubezpieczonych do usług stanowiących realizację zadań NFZ, jak również optymalizacja wykonywania tych zadań.
Projekt: TU
Źródło: RCL
PDF

Zobacz także