NFZ: Zmiany w chemioterapii

Opublikowano Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Medexpress 2020-07-30 08:48
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:
1. Załącznika nr 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu substancji czynnej 5.08.05.0000198 - topotecanum - inj. 1 mg, od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie ze zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 29 kwietnia 2020 r. – zmiana wprowadzona na wniosek Ministra Zdrowia, zgodnie z pismem z dnia 22 maja 2020 r. nr PLR.4504.445.2020.KWA,
2. Załącznika nr 7 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na:
a) zmianie wartości progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnej 5.08.10.0000082 anagrelidum z 9,9019 na 7,4858 zł/mg, biorąc pod uwagę analizę średnich cen leku w miesiącu kwietniu 2020 roku, wartość progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego została zmieniona. Zmiana ta będzie stosowana dla świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2020 r.;
b) zmianie wartości współczynnika korygującego dla świadczeń przy zastosowaniu substancji czynnej 5.08.10.0000055 - rituximabum na 1,3,
po analizie uwagi zgłoszonej przez Mazowiecki OW NFZ. Zmiana ta będzie stosowana dla świadczeń udzielanych od dnia 1 sierpnia 2020 r.
Przepis § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 29 kwietnia 2020 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie:
1) kolumny 3 próg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w zakresie substancji czynnej 5.08.10.0000082 – anagrelidum, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.,
2) kolumny 4 wartość współczynnika korygującego w zakresie substancji czynnej 5.08.10.0000055 – rituximabum, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także