NFZ: Zmiany w EKUZ

Medexpress

Opublikowano 22 pazdziernika 2018, 08:20

Medexpress

Opublikowano 22 pazdziernika 2018, 08:20

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Decyzją nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. upoważniła państwa członkowskie Unii Europejskiej do ustalania okresów, na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).


W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem osób ubezpieczonych możliwością uzyskania EKUZ podjęta została decyzja o wydłużeniu okresu ważności do 18 miesięcy dla grupy wnioskodawców dla której wydawane jest 80% wszystkich wydanych w danym roku kart, tj. dla osób zatrudnionych, rozumianych jako pracownicy, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą), pobierających rentę, zgłoszonych jako student przez uczelnię lub jako członek rodziny powyżej 18 r.ż., którzy wyjeżdżają w związku z pobytem czasowym w celu innym niż związany z pracą lub nauką.


Ponadto, okres ważności EKUZ wydłużony został do 5 lat dla osób zgłoszonych jako członek rodziny, dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz dla osób posiadających obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 rok życia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.


Wydłużenie okresu ważności pozwoli na zmniejszenie częstotliwości konieczności składania wniosków przez zainteresowanych i jednocześnie nie zwiększa znacznie ryzyka związanego z nieuprawnionym posługiwaniem się kartami.


Bez zmian pozostawiony zostaje okres ważności EKUZ wydawanej dla osób otrzymujących świadczenie emerytalne, osób bezrobotnych, innych nieubezpieczonych osób posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych oraz osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, które nabywają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia.


Każdorazowo w przypadku ustalenia przez oddział wojewódzki NFZ krótszego okresu uprawnień, okres ważności EKUZ zostanie skrócony.


Dodatkowo, doprecyzowana została możliwość składania karty w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ poprzez ograniczenie jej do osobistego składania wniosku. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, dla których karty są odsyłane na wskazany adres i brak jest uzasadnienia do rozpatrywania wniosków przez oddziały, które nie są właściwe, wniosek może być złożony wyłącznie w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Zarządzenie: TU


Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / ubezpieczenie zdrowotne / EKUZ

podobne

Krótkie Vademecum

17 lutego 2021, 08:47

EKUZ na lotnisku

24 kwietnia 2018, 10:04

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31