NFZ: zmiany w pilotażu POZ PLUS

NFZ opublikowało zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.
Medexpress 2018-06-05 13:56
Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany dotyczą w szczególności:
1) w § 4 ust. 3 i § 10, dodano zapisy, które umożliwiają Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich NFZ, w uzasadnionych przypadkach i za zgodną Prezesa NFZ, przeprowadzenie konkursów uzupełniających ogłoszonych w odniesieniu do innego obszaru lub liczby świadczeniobiorców niż określona w zarządzeniu;
2) w załączniku nr 2b zmieniono nazwę produktu z pozycji nr 1 oraz dodano dwa świadczenia związane z rozliczeniem osobomiesiąca za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą, a także dostosowano numeracje pozycji pozostałych świadczeń w katalogu. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania katalogu produktów rozliczeniowych do zastosowanych rozwiązań informatycznych służących sprawozdawczości;
3) w załączniku załącznik nr 7 do zarządzenia, będącym wzorem umowy o realizację pilotażu, zmieniono treść § 5 ust. 1, w którym wskazano minimalną liczbę świadczeń bilansowych do realizacji przez świadczeniodawcę, a także dodano do § 5 ustęp 4, w którym wskazano liczbę etatów przeliczeniowych koordynatora, na które świadczeniodawca uzyskał dofinansowanie w niniejszej umowie. Dodanie informacji w § 5 ust. 1 i 4 stanowi doprecyzowanie warunków realizacji umowy o realizację pilotażu wynikających z zarządzenia.
4) W załączniku nr 10 do zarządzenia: „Zgoda świadczeniobiorcy na udział w programie zarządzania chorobą” uzupełniono zapisy o zasady udziału w programie zarządzania chorobą. Dodatkowe informacje umożliwią pacjentowi zapoznanie się prawami i obowiązkami wynikającymi z udziału w programie zarządzania chorobą oraz udzielenie świadomej zgody na udział w nim.
Zmiany w zarządzeniu nie powodują skutków finansowych.
Zarządzenie: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także