NFZ: zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

NFZ opublikował Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Medexpress 2019-05-02 08:56

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wprowadzeniu kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1658), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Ze względu na to, że ww. przepisy rozporządzenia określają warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym liczbę wykonywanych wizyt lub porad przez personel medyczny w określonym czasie, wskazane jest aby przy rozliczaniu zrealizowanych świadczeń była możliwość ich sprawdzenia, tak jak ma to miejsce w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.

Dla porad lekarza oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty zostały przypisane kody, które będą sprawozdawane przez świadczeniodawcę wraz z datą realizacji świadczenia. Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia będzie posiadał możliwość dokonania sprawdzeń, czy warunki udzielania świadczeń określone w przepisach rozporządzenia, odnoszące się do liczby wykonanych porad lub wizyt zostały spełnione zgodnie z rozporządzeniem.

Wprowadzenie (wzorem pielęgniarskiej opieki długoterminowej) kodów zawartych w załączniku do projektu zarządzenia i ich sprawozdawanie przez świadczeniodawców, będzie miało wpływ na wstępną ocenę jakości oraz ułatwi monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto, projektowane zarządzenie dokonuje zmiany w zakresie definicji świadczenia wykonywanego w warunkach domowych (§ 1 pkt 1). Nowa definicja, określa opiekę realizowaną w warunkach domowych jako świadczenie gwarantowane, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem podmiotów udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 14 maja 2019

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także