NFZ:

Niezasadne jest kontynuowanie utrzymywania i finansowania izolatoriów

Medexpress

Opublikowano 29 czerwca 2021, 12:32

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 29 czerwca 2021, 12:32

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 42/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie polecenia ministra zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r., zmieniającego polecenie ministra zdrowia z 2 marca 2021 r., zgodnie z którym wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 opracowywany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, od 1 lipca 2021 r. nie obejmuje izolatoriów.

Z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiczną, której rezultatem jest stale malejąca liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, co powoduje zmniejszoną liczbę osób wymagających izolacji, a także mając na uwadze racjonalne wydatkowanie środków publicznych służących zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2, niezasadne jest kontynuowanie utrzymywania i finansowania izolatoriów.

Poprawiająca się sytuacja epidemiczna jest powodem uchylenia przepisów regulujących zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale będące na III poziomie zabezpieczenia COVID-19, zapewniające do tej pory realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresach wskazanych w poleceniach. W odpowiednich zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (ze względu na określony rodzaj świadczeń) utworzono
w związku z tym produkty rozliczeniowe, których celem jest sfinansowanie dodatkowego kosztu, mogącego powstać przy udzielaniu świadczenia specjalistycznego na rzecz pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2.

Niniejsze zarządzenie stanowi również wykonanie polecenia ministra zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającego polecenie z dnia 5 lutego 2021 r. (zmienione poleceniem ministra zdrowia z dnia 15 marca 2021 r.) mającego na celu umożliwienie przekazywania podmiotom realizującym świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego dodatkowych środków będących rekompensatą kosztów niezbędnych w celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia szczególnie narażonej na ryzyko zakażenia grupy pacjentów bez obniżania dostępu do świadczeń, związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych. Zgodnie z poleceniem dodatkowe środki dotyczą rachunków, wystawionych za świadczenia zrealizowane w pierwszym i drugim kwartale 2021 r.

W związku z powyższym, w niniejszym zarządzeniu zmodyfikowano:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia stanowiący wzór wykazu podmiotów
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej,
2) załącznik nr 2 do zarządzenia stanowiący katalog produktów rozliczeniowych,
poprzez usunięcie z niego produktów rozliczeniowych dedykowanych
izolatoriom oraz szpitalom będącym do tej pory na III stopniu zabezpieczenia
COVID,
3) załącznik nr 4 do zarządzenia poprzez usunięcie sprawozdania stanowiącego informację dotyczącą liczby pokoi, w których zorganizowane zostało izolatorium’
4) uchylono załącznik nr 3a do zarządzenia stanowiący katalog produktów rozliczeniowych stanowiących dodatkowa opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii – DILO oraz DILO+.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31