NIL: jest aktualna wersja projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

nil
Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty w wersji z dnia 3 stycznia 2020 r.
Medexpress 2020-01-10 09:31
W uzasadnieniu czytamy m.in.:
 • Projekt ustawy ma na celu dokonanie zmian związanych z zapewnieniem dostępu do wysokiej jakości kształcenia podyplomowego, w tym za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 • Zmiana dotycząca kształcenia podyplomowego tworzy kompleksową regulację prawną najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego w akcie prawnym rangi ustawowej, w tym umożliwia cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 • Nowelizacja przepisów dotyczących szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniająca rekomendacje ekspertów oraz wytyczne map potrzeb zdrowotnych w zakresie zapotrzebowania na kadrę lekarską, obejmuje m.in. weryfikację procedur naboru na specjalizacje w poszczególnych dziedzinach medycyny wprowadzając nowe rozwiązania polegające między innymi na umożliwieniu lekarzom aplikowania o odbywanie specjalizacji na terytorium RP.
 • Procedura dostępu lekarzy do wolnych miejsc specjalizacyjnych zostanie ułatwiona przez dodanie przepisów umożliwiających utworzenie jednego, centralnego systemu kwalifikacji i rozdziału miejsc rezydenckich finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pozostałych wolnych miejsc pozarezydenckich.
 • Nowością jest wprowadzenie przepisów przyznających kierownikom specjalizacji dodatku, co będzie zobowiązaniem do zwiększenia przez nich nadzoru nad odbywanym przez lekarzy szkoleniem specjalizacyjnym.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowników podmiotów leczniczych borykających się z brakiem kadry medycznej, a co za tym idzie z trudnościami zapewnienia ciągłości udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych oraz szukając innych rozwiązań, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym, ale też pod kontrolą samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską (UE), po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.
 • Uproszczeniem jest wprowadzenie także przepisu umożliwiającego odbywanie przez wszystkich lekarzy cudzoziemców szkolenia specjalizacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 • Konieczność pozyskania m. in. lekarzy będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy coraz częściej podejmują studia medyczne poza granicą wschodnią Rzeczypospolitej Polskiej oraz długotrwała procedura nostryfikacji dyplomów wydanych w krajach spoza UE powoduje konieczność znalezienia innej ścieżki na uznanie im kwalifikacji zawodowych wyłączenie do celów zawodowych. Z uwagi na powyższe konieczne stało się opracowanie procedury – przeprowadzania egzaminu centralnego (LEW, LDEW), która jednolicie dla wszystkich będzie badała spełnienie minimalnych wymogów kształcenia – zgodnie z dyrektywą 2005/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.) (dyrektywa 2005/36) wobec osób, które uzyskały kwalifikacje poza UE. Egzamin ten będzie jednym z wymagań wobec osób, które będą się ubiegały o prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Egzamin ten nie będzie zastępował postępowania nostryfikacyjnego prowadzonego na uczelni, będzie zatem uznaniem kwalifikacji do celów zawodowych (spełniając warunki wskazane w przepisach UE), a nie uznaniem wykształcenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – do celów akademickich i naukowych.
 • Na wniosek lekarzy, w art. 16f zmienianej ustawy, doprecyzowuje się sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego o zasadę, że lekarz odbywa szkolenie wyłącznie w zakresie ustalonym w programie specjalizacji. Powyższe ma na celu ograniczyć dysponowanie lekarzami w trakcie szkolenia specjalizacyjnego do innych celów niż zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z daną dziedziną medycyny.
 • Do programu szkolenia specjalizacyjnego wprowadza się kurs atestacyjny, który będzie miał za zadanie dokonanie podsumowania całości wiedzy odbytego szkolenia w celu należytego przygotowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do PES.
 • Wprowadza się nowe przepisy sankcjonujące podpisywanie z lekarzami jednej umowy na szkolenie specjalizacyjne i pełnienie dyżurów medycznych, a nie jak dotychczas dwóch odrębnych umów. Zgodnie bowiem z opinią Państwowej Inspekcji Pracy w przepisach prawa pracy nie ma wyodrębnienia lekarza w trakcie specjalizacji w trybie rezydenckim.
 • Dodatkowo przyznaje się możliwość w tej samej umowie przyznanie przez podmiot finansowego dodatku motywacyjnego, co będzie zachętą do podjęcia szkolenia w tym, a nie innym podmiocie uprawnionym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
 • Wychodząc się naprzeciw postulatom lekarzy w zakresie ujednolicenia sposobu realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez wszystkich lekarzy będących w trakcie specjalizacji, w art. 16i zmienianej ustawy przewiduje się, że lekarz odbywający szkolenie w trybie rezydenckim i pozarezydenckim odbywa je przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu równemu czasowi pracy, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz pełni dyżury medyczne w wymiarze godzinowym określonym w programie specjalizacji, z uwzględnieniem jedenastogodzinnej przerwy na odpoczynek.
 • Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji od podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy przysługuje wypłata różnicy wynagrodzenia za godziny nocne lub świąteczne wypracowane w ramach rezydentury albo wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami właściwymi dla stosunku pracy zawartego na podstawie przepisów art. 16h ust. 2 zmienianej ustawy.
 • Przyjmuje się, że pełnione w ramach szkolenia specjalizacyjnego godziny dyżuru medycznego (10 godzin i 5 minut tygodniowo) mogą być zrealizowane również poza porą nocną lub dniami świątecznymi. Z uwagi na to, że obowiązujące przepisy nie precyzują zasad odbywania dyżurów medycznych realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w projekcie ustawy definiuje się po raz pierwszy zasady odbywania dyżurów medycznych towarzyszących i samodzielnych.
 • Tak więc lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach stażu podstawowego pełnić będzie dyżury medyczne pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, określane, jako dyżury medyczne towarzyszące albo po uzyskaniu w SMK zgody kierownika specjalizacji pełnić będzie samodzielne dyżury medyczne.
 • Natomiast lekarz odbywający staż kierunkowy pełnić będzie wyłącznie dyżury medyczne towarzyszące. Powyższe regulacje wypełnią obecnie istniejącą lukę w przepisach występującą w tym zakresie.
 • Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może także nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez 1 rok od rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, chyba że program danej specjalizacji przewiduje prawo do odmowy pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych w dłuższym terminie.
 • Lekarz taki nie będzie mógł pełnić wówczas także samodzielnych dyżurów medycznych w innych jednostkach na zasadach komercyjnych. Nie będzie go to jednocześnie zwalniać z pełnienia zgodnie z programem specjalizacji z dyżurów towarzyszących.
 • Finansowanie doskonalenia zawodowego będzie pokrywać lekarz, lekarz dentysta, albo podmiot leczniczy zatrudniający lekarza, okręgowa izba lekarska, Naczelna Izba Lekarska, Wojskowa Izba Lekarska lub podmiot organizujący szkolenie. Dotychczas przepisy nie regulowały sposobu finansowania doskonalenia zawodowego.
 • Ponadto w art. 19g zmienianej ustawy została usankcjonowana możliwość odbywania kursów również w formie e-learningowej. Niezależnie od tego jednostka prowadząca szkolenie oddelegowywać będzie lekarza do udziału we właściwych kursach szkoleniowych zgodnie z przyznaną przez dyrektora CMKP kwalifikacją do udziału w nich.

Projekt: TU

Źródło: NIL/RCL

PDF

Zobacz także