NIL przeciw ujawnianiu danych osobowych lekarzy

Medexpress

Opublikowano 11 pazdziernika 2017, 08:25

Fot. Jacek Sielski
Medexpress

Opublikowano 11 pazdziernika 2017, 08:25

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła następujące pismo, w którym wrócił się z prośbą o podjęcie działań, które zabezpieczą przed ujawnieniem dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów podawane przez nich na etapie składania wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wpływają liczne wnioski o udostępnienie danych osobowych lekarzy zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – chodzi o udostępnienie adresu do korespondencji, numeru telefonu lekarza i adresu jego poczty elektronicznej. Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą jest jawny i nie ma podstaw prawnych do ograniczania zakresu tej jawności, co należy rozumieć jako zgodę na ujawnianie tych danych.

Tymczasem samorząd lekarski sprzeciwia się ujawnianiu ww. danych osobowych lekarzy, którzy dokonali wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W ocenie NIL dane osobowe lekarza, takie jak jego adres do korespondencji, będący najczęściej adresem miejsca zamieszkania lekarza, numer telefonu lekarza oraz adres poczty elektronicznej są danymi osobowymi, nie są konieczne dla realizacji celów, dla których utworzono jawny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, i nie powinny być udostępniane.

Konieczność ochrony tych danych osobowych bardzo silnie związanych ze sferą życia prywatnego danego lekarza i lekarza dentysty jest dla samorządu lekarskiego oczywista.

NIL podkreśla, że szczególne zagrożenia dla prywatności w sytuacji ujawniania w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą danych osobowych lekarzy prowadzących praktyki lekarskie w zakresie psychiatrii. Lekarze tej specjalności, którzy prowadzą praktykę zawodową, a jednocześnie wykonują na rzecz organów ścigania zadania z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego np. co do ustalenia poczytalności sprawcy czynu zabronionego lub wykonują pracę z zakresu opiniowania, o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, mogą być przez to w sposób szczególny narażeni na niechciane naruszenia ich prywatności czy nawet – w niektórych sytuacjach - miru domowego.

NIL zwraca uwagę, że w przypadku ogółu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dane kontaktowe są chronione na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wprawdzie art. 25 ustawy wymaga od przedsiębiorcy, który dokonuje wpisu do CEIDG, wskazania we wniosku adresu do doręczeń przedsiębiorcy, a także danych kontaktowych przedsiębiorcy, takich jak np. adresu poczty elektronicznej czy numeru telefonu, jednakże po dokonaniu wpisu do CEIDG te dane nie są ujawniane, jeśli zainteresowany się temu sprzeciwi. W art. 37 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazano, że w CEIDG udostępnia się dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis do CEIDG z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.

Samorząd lekarski uważa, że co najmniej taki sam zakres ochrony danych osobowych powinien zostać zapewniony lekarzom i lekarzom dentystom, którzy dokonują wpisu praktyki zawodowej do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / dane osobowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30