NIL ws. odwołanego spotkania z Ministerstwem Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2019, 10:30

nil
Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2019, 10:30

Członkowie PNRL twierdzą, że nie jest to wyraz unikania rozmowy o problemach ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności, że poniższe zagadnienia dotyczą nie tylko kwestii systemowych, ale również bieżących projektów. Oczekuje się, że do spotkania dojdzie w najbliższym czasie, a zasygnalizowane tematy zostaną ostatecznie szczegółowo omówione.

Tematy do omówienia z ministrem zdrowia.

1. Jakie są losy projektu ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty? Czy Ministerstwo opracowało tekst uwzględniający uwagi zgłoszone w czasie konsultacji społecznych? Czy ustawa ta zostanie skierowana do Sejmu, jeśli tak to kiedy?

2. Jakie są losy projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich dot. przejmowania zagranicznych orzeczeń dyscyplinarnych wobec lekarzy i lekarzy dentystów. NIL przygotowała ustawę, nie znamy jej losów w Ministerstwie.

3. Jakie są losy ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie obowiązków pacjenta. Naczelna Izba Lekarska otrzymała pismo minister Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 25 kwietnia 2019 r., że prace nad ustawą trwają i że wiodącą rolę odgrywają tutaj organizacje pacjenckie (pismo NRL/ZRP/MD/221/468/2019 z dnia 15 marca 2019 r.)

4. Dyżury medyczne – jakie jest aktualne stanowisko MZ odnośnie interpretacji przepisów dot. zejścia po dyżurze? Czy zejścia po dyżurach wydłużają okres specjalizacji?

5. Jakie są ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w podmiotach leczniczych, o którą NRL wnioskowała w piśmie znak: NRL/ZRP/MK/2-1/133/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. – naruszenia przez szpitale praw lekarzy co do czasu pracy i wynagrodzenia za dyżury lekarskie?

6. Apel Prezydium NRL z 23 sierpnia 2019 r. do ministra zdrowia o umożliwienie wystawiania recept w postaci papierowej również w sytuacji w której: a) lekarz lub lekarz dentysta wystawia niewielką liczbę recept, b) recepty wystawia, w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lekarz lub lekarz dentysta, który osiągnął wiek uprawniający do uzyskania emerytury, c) zgodę na wystawienie recept w postaci papierowej, na indywidualny wniosek lekarza, wyda, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji właściwej okręgowej izby lekarskiej, właściwy miejscowo dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

7. Poinformowanie ministra zdrowia o dokumencie „Niezbędne dla Zdrowia” i zaproszenie do upowszechniania przygotowanego wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta dokumentu.

8. Kwestia spotkania z konsultantami krajowymi: a) omówienie wniosków z rozesłanej ankiety dot. m.in. kształcenia specjalizacyjnego, b) ustalenie dalszego postępowania.

9. Jakie jest stanowisko Ministerstwa w sprawie pisma prezesa NRL z 1 sierpnia 2019 r. znak: NRL/ZRP/WI/685/1425/19 – dotyczącego przyszłej formy dokumentów „prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty”. Do chwili obecnej brak pisemnej odpowiedzi Ministerstwa.

10. Jakie są losy projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. Chodzi o uszczegółowienie formatu kilku najczęściej prowadzonych dokumentów elektronicznej dokumentacji nie-EDM. Zapowiedź nowelizacji pojawiła się w piśmie wiceministra Janusza Cieszyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. (znak: EZU.0763.3.2019.SIP), gdzie była mowa o terminie do końca sierpnia.

11. Kwestia dotacji otrzymywanej przez izby lekarskie na realizację zadań przejętych od administracji publicznej. Izby lekarskie otrzymały z Ministerstwa Zdrowia umowy takie jak w poprzednich latach, nie został zmieniony (uproszczony) sposób rozliczenia ani nie została podwyższona kwota dotacji, mimo że bieżące koszty wykonywania zadań stale rosną. Wspólny zespół Ministra Zdrowia i NIL nie wypracował nowych zasad rozliczeń.

12. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia co do rekompensaty kosztów wdrażania EDM. Wszelkie projekty w tym zakresie opiewają na kwoty, które nie stanowią realnej rekompensaty dla 180 tysięcy usługodawców systemu. W dniu 11 czerwca 2019 r. Prezes NRL skierował do prezesa NFZ prośbę o odpowiedź na pytania: czy opłaty licencyjne będą refundowane co rok i ile razy można korzystać z dofinansowania? Znak pisma prezesa NRL NRL/ZRP/513-1/1085/19. Zagadnienie jest ważne, bo można nie występować o dofinansowanie mniejszej kwoty czekając na poważne wydatki. Prezes NFZ nie udzielił odpowiedzi.

13. Postulat zorganizowania narady, będącej przeglądem spraw stomatologicznych. W zakresie świadczeń publicznych postęp wymaga zdecydowanego impulsu ze strony MZ . NFZ zwleka z rozmowami w sprawie uaktualnienia tabeli punktowej. Zawierana ona źle wypunktowane zabiegi względnej wobec innych świadczeń wyceny (np.zabiegów endodontycznych). Zalega również sprawa rozmów nt. interpretacji przepisów dotyczących wykonywania umów, kwalifikowania świadczeń.

14. Opieka nad uczniami - Zarządzenie nr 120/2019 prezesa NFZ błędnie i niezgodnie z ustawą określa moment, kiedy należy „dostosować wielkość kontraktu do potrzeb zdrowotnych i wykonania umowy”. Kontrakt rośnie tylko wtedy, kiedy wartość świadczeń szkolnych przewyższy wartość całego kontraktu. Grozi to powstaniem nadwykonań, które nie uruchomią zwiększenia umowy.

15. Limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. NRL od wielu lat bezskutecznie zwraca się o podjęcie dyskusji na temat racjonalnej liczebności korporacji stomatologicznej.

16. Pełnomocnik ds. (kształcenia) stomatologów. Minister zdrowia deklarował powołanie samodzielnego stanowiska dedykowanego stomatologii w Dep. Kształcenia MZ. Konkurs zakończył się brakiem rozstrzygnięcia. NRL apeluje o obsadzenie tego stanowiska.

17. Kwestia wprowadzenia wygodnych form autoryzacji oświadczeń pacjentów o wyrażeniu zgody na zabieg. Obecnie zgody pobierane są masowo w postaci papierowej. To są tysiące druków po kilku latach w niewielkiej praktyce zabiegowej. Chodzi m.in. o rozpoczęcie prac nad zmianami dopuszczającymi inne, używane powszechnie formy podpisu (przeniesienie podpisu na wersję cyfrową) lub techniki biometryczne.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / Ministerstwo Zdrowia / lekarze / ochrona zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31