Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych zapewnia bezpieczeństwo pacjentów NIPiP: Jak sprawdzić czy pielęgniarka lub położna ma prawo wykonywania zawodu?

Fot. MedExpress TV
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, w którym pacjenci, podmioty lecznicze i opiekuńcze mogą zweryfikować uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.
Medexpress 2018-04-17 15:32

System ten to narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno placówkom medycznym, a przez to samym pacjentom, jak też pielęgniarkom i położnym. Weryfikacja uprawnień zawodowych zapewnia gwarancję realizacji świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, przez osoby do tego uprawnione, natomiast pielęgniarki i położne mają pewność ochrony miejsc pracy przez zatrudnianie jedynie wykwalifikowanego personelu.

„Większość pracodawców przed zatrudnieniem pracownika dokonuje przeglądu wiadomości o kandydacie. Pielęgniarki i położne cieszą się wysokim wskaźnikiem zaufania społecznego – przez co niewiele osób zakłada, że osoba zgłaszająca się do pracy może podszywać się pod wykwalifikowanego pracownika i nie posiadać prawa wykonywania zawodu. Zarówno pacjent, jak i pracodawca mają możliwość sprawdzenia czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Dodatkowo, coraz więcej osób korzysta z osobistej pomocy pracowników medycznych w swoich domach. Może to generować sytuacje, w których świadczenia opiekuńcze i medyczne pełnią osoby bez odpowiedniego wykształcenia – ponieważ nie są sprawdzane w systemie. Centralny Rejestr i korzystanie z niego zarówno przez pracodawców, jak i osoby prywatne jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów” – mówi Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W Polsce nad sytuacjami, kiedy występuje podejrzenie przestępstwa – w tym przypadku podejmowanie pracy, jako pielęgniarka i położna bez Prawa Wykonywania Zawodu – czuwa Samorząd Zawodowy. Podejrzenia można zgłaszać do okręgowych rzeczników lub bezpośrednio do prokuratury. Bezpieczeństwo pacjentów jest sprawą priorytetową. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich oraz uniknąć sytuacji, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu – przez nieodpowiednią opiekę medyczną osób do tego niewykwalifikowanych. Dlatego przed zatrudnieniem można dokonać weryfikacji zawodowej. Informacje na temat danych oraz liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia są gromadzone i na bieżąco aktualizowane. Jeśli występuje chociażby minimalna niepewność, co do kompetencji kandydata – warto zgłosić to do odpowiednich instytucji.

Konieczne jest wdrożenie szeregu usprawnień w systemie zdrowia w celu poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz bezpieczeństwa i wygody pacjentów:

  • Ustalenie norm, czyli minimalnych progów zatrudnienia i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych na wszystkich typach oddziałów.
  • Likwidacja jednoosobowych obsad pielęgniarskich i położniczych, które są dużym obciążeniem dla personelu i obniżają jakość opieki nad pacjentem – obecnie pielęgniarka zajmuje się kilkunastoma-kilkudziesięcioma pacjentami, podczas gdy w Europie zachodniej jest to kilku pacjentów.
  • Wprowadzenie zawodu opiekuna medycznego na szeroką skalę – co umożliwi personelowi medycznemu (pielęgniarkom i położnym) realizowanie swoich podstawowych obowiązków, jakimi są czynności specjalistyczne, medyczne i edukacyjne. Jest to kluczowe, zwłaszcza przy tak dramatycznej sytuacji w zawodzie pielęgniarki i położnej jak ta, która ma miejsce w Polsce.
  • Dokonanie nowelizacji standardów kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego i drugiego stopnia – w celu zapobieżenia powtarzania tych samych kwestii na różnych poziomach kształcenia. Niezbędna jest też ewaluacja programów kształcenia podyplomowego.
  • Informatyzacja – usprawniłaby pracę w służbie zdrowia m.in. pielęgniarkom i położnym, które skorzystałyby na digitalizacji – dzięki czemu więcej czasu mogłyby poświęcić na czynności medyczne.
  • Wdrożenia realnych benefitów dla absolwentów oraz poprawy warunków pracy i płacy tak, żeby była adekwatna do wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu odpowiedzialności podejmowanej pracy.

Działania te są niezbędne ze względu na dramatyczną sytuację polskich pielęgniarek i położnych. Zwłaszcza, że zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym i stanowi integralną część zespołu medycznego. Pielęgniarki i położne posiadają wiele dodatkowych kwalifikacji – np. od 2016 roku mogą wystawiać recepty i skierowania na niektóre badania, co pozytywnie wpływa na efektywne wykorzystanie czasu pracy członków zespołu terapeutycznego.

W Polsce współczynnik liczby pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców wynosi średnio jedynie 5,2, natomiast w OECD wskaźnik ten wynosi 9,8. Liczba pielęgniarek i położnych kształtuje się następująco:

  • w przedziale wiekowym 41-60: 172 706
  • w przedziale 21-40 lat – mającym zastąpić ww. przedział – to tylko 32 993.

Oznacza to, że w 2033 roku będzie brakowało 169 tys. pielęgniarek i położnych. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymaga, aby w latach 2018-2033 wchodziło do systemu co najmniej 13 tys. pielęgniarek i położnych rocznie.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi, w formie elektronicznej, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP). Daje on możliwość zweryfikowania statusu zawodowego potencjalnego kandydata na pracownika. Dostęp do platformy jest otwarty dla każdego, a sama procedura jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, pesel lub numer prawa wykonywania zawodu osoby, którą chcemy poddać weryfikacji. Sprawdzenia można dokonać za pośrednictwem Internetu pod adresem – http://nipip.pl/weryfikacja-pwz

źródło: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

PDF

Zobacz także