Nowa dziedzina w ochronie zdrowia: Psychoterapia uzależnień

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2022, 10:24

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2022, 10:24

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie nowej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapii uzależnień, w której osoby zainteresowane będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. Powyższe przyczyni się do poprawy opieki w obszarze ochrony zdrowia w zakresie leczenia uzależnień.
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469) uwzględnia zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od dnia 1 stycznia 2022 r. jest prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Zmiany te wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia, wprowadzony ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i przyczynią się do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, w którym istnieją obecnie trzy ścieżki dochodzenia do certyfikatu od dnia 1 stycznia 2022 r. prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dwie obsługiwane do dnia 31 grudnia 2021 r. przez KBPN, a jedna przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Umiejscowienie systemu szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień w funkcjonującym systemie prowadzenia szkoleń przyczyni się do uzyskania transparentnych i wystandaryzowanych warunków i trybu uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii uzależnień. Dotychczasowe regulacje charakteryzowały się znacznie większym stopniem ogólności i nie odnosiły się do wielu ważnych aspektów występujących w procesie uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia. W przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie znajdowały szczegółowego uregulowania kwestie dotyczące treści kształcenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wskazują jasne standardy opracowania treści kształcenia i sposobu jego realizacji oraz regulują sposób prowadzenia nadzoru nad realizowanymi szkoleniami, co nie jest w żaden sposób uregulowane w dotychczas istniejącym systemie szkolenia w dziedzinie uzależnienia.
Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób. Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która udzielać będzie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Kształcenie prowadzone w trybie szkolenia specjalizacyjnego zapewni pełny nadzór nad jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone byłoby w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychoterapia uzależnień

podobne

Teolog i filozof zamiast lekarza?

07 lutego 2022, 09:40

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31