Nowa nadzieja dla chorych na padaczkę

Fot. Getty Images/iStockphoto
Cenobamat przynosi nową nadzieję chorym na padaczkę, przybliżając ich o jeden krok do całkowitego uwolnienia od napadów.
Medexpress 2021-06-11 17:32

Komisja Europejska (KE) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu cenobamatu stosowanego w leczeniu uzupełniającym napadów ogniskowych z wtórnym uogólnieniem lub bez u dorosłych pacjentów z padaczką nie poddającą się kontroli pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej 2 lekami przeciwpadaczkowymi.

W skali globalnej padaczka stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa. Rozpoznanie padaczki wiąże się ze znaczną niepełnosprawnością skutkującą dysfunkcją fizyczną, psychologiczną i społeczną, która wywiera niekorzystny wpływ na samoocenę, środowisko rodzinne, relacje, życie zawodowe oraz sposób spędzania czasu wolnego.

Ponadto konsekwencją niewystarczającej kontroli napadów padaczkowych jest wzrost wskaźników chorobowości i umieralności, zaś cierpienia pacjentów ulegają pogłębieniu w następstwie chorób współistniejących, stygmatyzacji społecznej i pogorszenia jakości życia.

Podwójny mechanizm działania

Cenobamat jest nową, niewielką cząsteczką, która wykazuje wyjątkowy podwójny i komplementarny mechanizm działania wykorzystywany w leczeniu napadów padaczkowych. Jest to jedyny lek przeciwpadaczkowy, który w stężeniach istotnych klinicznie działa zarówno jako pozytywny allosteryczny modulator receptorów GABAA w miejscu wiążącym substancje inne niż benzodiazepiny, jak i preferencyjny bloker długotrwałego prądu sodowego. Dzięki temu unikalnemu, podwójnemu mechanizmowi działania cenobamat może się okazać skuteczny zarówno w zapobieganiu napadom drgawkowym, jak i w ograniczeniu ich szerzenia.

Cenobamat będzie w Europie nową, wyczekiwaną opcją leczenia dorosłych, u których nie uzyskano dostatecznej kontroli napadów ogniskowych przy użyciu dostępnych metod leczenia. Padaczka oporna na leczenie ma druzgocący wpływ na pacjentów i ich rodziny. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć rozwiązanie pomocne w tym szczególnie ważnym problemie zdrowotnym„, powiedział Pierluigi Antonelli, dyrektor generalny Angelini Pharma.

– Ta rejestracja stanowi przełom w leczeniu napadów ogniskowych u dorosłych pacjentów z padaczką. Jest bardzo ważne, aby zapewnić pacjentom nową możliwość leczenia, ponieważ większość z nich nadal miewa napady, co wywiera bardzo niekorzystny wpływ na ich życie – powiedziała Agnese Cattaneo, dyrektor medyczna w firmie Angelini Pharma – Szacuje się, że w Europie na padaczkę choruje sześć milionów ludzi, a u około 40% dorosłych pacjentów z jej ogniskową postacią napadów nie udaje się wystarczająco kontrolować nawet przy użyciu leczenia dwoma lekami przeciwpadaczkowymi. Rejestracja cenobamatu przez KE daje im wszystkim nadzieję na lepsze życie.

Badania

Rejestracja przez KE bazuje na trzech kluczowych badaniach, w których wzięło udział ponad 1900 pacjentów. Główne badanie kliniczne (badanie 017), którego wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Neurology, miało charakter wieloośrodkowy i było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo. Badanie wykazało, że cenobamat w dawkach 100 mg, 200 mg i 400 mg/dobę powoduje istotną statystycznie poprawę kontroli napadów padaczkowych w porównaniu z placebo u dorosłych pacjentów z napadami ogniskowymi przyjmujących od 1 do 3 leków przeciwpadaczkowych.


U pacjentów stosujących cenobamat stwierdzono istotnie wyższe wskaźniki odpowiedzi na leczenie (odsetki pacjentów, u których częstość napadów padaczkowych zmniejszyła się o ≥50%) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo w przypadku wszystkich dawek w trakcie 12-tygodniowej fazy leczenia podtrzymującego. Wskaźniki odpowiedzi na leczenie wynosiły 40% (p=0,036), 56% (p<0,001) i 64% (p<0,001) odpowiednio w przypadku stosowania dawek 100 mg, 200 mg i 400 mg, wobec 25% w grupie otrzymującej placebo. Ponadto u 4% (różnica nieistotna statystycznie), 11% (p=0,002), i 21% (p<0,001) pacjentów leczonych cenobamatem w dawce odpowiednio 100 mg, 200 mg i 400 mg opisano zerową liczbę napadów ogniskowych (100% uwolnienia od napadów) w porównaniu z jedynie 1% pacjentów otrzymujących placebo w fazie leczenia podtrzymującego.

Badanie 017

Badanie 017 było wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem z oceną zależności odpowiedzi od dawki, w którym oceniano bezpieczeństwo i skuteczność stosowania cenobamatu w leczeniu uzupełniającym u dorosłych (w wieku od 18 do 70 lat) z padaczką ogniskową niekontrolowaną pomimo stosowania od 1 do 3 leków przeciwpadaczkowych.

Po trwającym 8 tygodni okresie wstępnym uczestników badania przydzielono w sposób losowy do grup otrzymujących jedną z trzech dawek cenobamatu (100 mg, 200 mg i 400 mg raz na dobę) lub placebo przez 18 tygodni (6-tygodniowa faza stopniowego ustalania dawki i 12-tygodniowa faza leczenia podtrzymującego). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: mediana procentowego zmniejszenia częstości napadów w trakcie całego badania i wskaźnik ≥50% odpowiedzi na leczenie (odsetek pacjentów, u których częstość napadów padaczkowych zmniejszyła się o ≥50%) w fazie leczenia podtrzymującego. Pacjenci, którym zaoferowano możliwość przystąpienia do prowadzonego metodą otwartej próby badania kontynuacyjnego po badaniu 017, pozwolą na uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat długoterminowej skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa cenobamatu stosowanego w leczeniu uzupełniającym.

– Dzięki lekom przeciwpadaczkowym dopuszczonym do obrotu w ciągu ostatnich 30 lat możemy lepiej dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb, ale ich wpływ na wyniki kliniczne związane z napadami pozostał niewielki u pacjentów z padaczką lekooporną – skomentował Emilio Perucca, profesor farmakologii klinicznej na Uniwersytecie w Pawii i były przewodniczący Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. – Cenobamat tym różni się od tych leków, że jego stosowanie prowadzi do bezprecedensowo wysokich wskaźników uwolnienia od napadów u tych pacjentów. Jest to ważne, ponieważ tylko całkowity brak napadów może im umożliwić powrót do normalnego, w pełni produktywnego życia.

Źródło: mat. prasowe

PDF

Zobacz także