Nowy wiceminister - nowy podział kompetencji w resorcie zdrowia

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2022, 08:02

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2022, 08:02

Zgodnie z nowym podziałem kompetencji:

Minister:

1) jest członkiem:

a) Rady Dialogu Społecznego,
b) Komitetu do Spraw Europejskich,
c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Gabinet Polityczny Ministra,
b) Biuro Komunikacji,
c) Biuro Ministra,

d) Biuro Współpracy Międzynarodowej,

e) Departament Innowacji,

f) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

g) Departament Nadzoru i Kontroli,
h) Departament Prawny,
i) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

3) sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
b) Głównym Inspektorem Sanitarnym,
c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,
d) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Agencję Badań Medycznych w Warszawie,
b) Centrum e-Zdrowia w Warszawie,
c) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

d) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

e) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
f) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

g) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

h) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

i) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,

j) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

k) Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

l) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

m) Narodowy Fundusz Zdrowia,

n) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

o) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

p) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

r) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

s) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

t) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

5) wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;

6) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Do wyłącznej kompetencji Ministra należy podpisywanie:
1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, zarządzeń, obwieszczeń, w tym dotyczących

tekstów jednolitych;

2) pism kierowanych do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;

3) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska:
1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,
b) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:

– kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,

– taryfikacją świadczeń gwarantowanych,

– finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, c) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu uzależnień;

4) nadzoruje działalność:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
g) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
h) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
j) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
k) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, l) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
m) Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie,
n) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;

6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennik Ustaw” oraz „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

7) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

8) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:

a) krajowych o klauzulach „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”, w tym oznaczonych „do rąk własnych”,

b) Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE / EU RESTRICTED” – oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się zich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia, oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;

9) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;

10) wykonuje, w imieniu Ministra, obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 3.

Podsekretarz Stanu Piotr Bromber:

1) jest członkiem:

a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, c) Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

3) nadzoruje działalność:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
g) uczelni medycznych;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 –zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 2.

Podsekretarz Stanu Marcin Martyniak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Oceny Inwestycji;

2) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 1.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:
1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z:

- kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,

- taryfikacją świadczeń gwarantowanych,
c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
d) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień;

3) nadzoruje działalność:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
d) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
e) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
f) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
g) Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie,
h) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie.

Dyrektor Generalny Blanka Wiśniewska:

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655);

2) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Administracyjne,

b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / podział kompetencji / kierownictwo resortu zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31