NRL negatywnie ocenia propozycję zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny

Medexpress

Opublikowano 18 czerwca 2019, 11:43

174255659 174255659.jpg
Medexpress

Opublikowano 18 czerwca 2019, 11:43

NRL opublikowała stanowisko z 15 czerwca ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.Poniżej zamieszczamy treść stanowiska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, o którym powiadomił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński pismem z dnia 31 maja 2019 r., znak: NSK.845.5.2019.AC, zgłasza następujące uwagi:

W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarski:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera podwyższenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, zwłaszcza w zakresie studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, gdzie limit zwiększa się o 344 osoby. W ocenie Prezydium rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim.

Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę, że pomimo zaproponowanego w projekcie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarski, jest on ciągle zbyt niski, a tym samym powinien zostać podwyższony z założeniem dalszego wzrostu w latach następnych. Należy wskazać, że brak działań skutkujących zwiększeniem liczby miejsc przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Polsce, może spowodować dramatyczne problemy z dostępnością do tych świadczeń w niedalekiej przyszłości.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski powinno wiązać się z większym finansowaniem uczelni medycznych. Niespełnienie tego warunku grozi bowiem znaczącym obniżeniem standardów i jakości dotychczasowego kształcenia poprzez konieczność edukacji większej liczby studentów za poprzednio ustalone poziomy finansowania.

W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia propozycję zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny.

Prezydium podkreśla, iż pomimo wielokrotnego podnoszenia przez samorząd lekarski postulatu zmniejszenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko - dentystyczny – przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada jego ponowne zwiększenie. W roku akademickim 2018/2019 limit miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosił ogółem 1395 miejsc, a z kolei w projektowanym rozporządzeniu liczba przyjęć wynosi 1416 tj. o 21 miejsc więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Wobec powyższego Prezydium NRL ponownie przypomina, że zgodnie z art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów. Uzasadnienie opiniowanego projektu rozporządzenia ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, że „limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny zostały ustalone na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, przy uwzględnieniu w szczególności możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku”, - należy zauważyć, że uzasadnienie projektu nie wskazuje jednak na przeprowadzenie wcześniejszej analizy zagadnienia pod kątem rzeczywistego spełnienia przesłanek z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przede wszystkim Prezydium zwraca uwagę, iż uzasadnienie do projektu rozporządzenia nie zawiera danych dotyczących faktycznej liczby lekarzy dentystów, którzy są potrzebni do zabezpieczenia należytego poziomu leczenia stomatologicznego, co świadczy o tym, że przyjęte założenia w zakresie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny nie są wynikiem szerokiego spojrzenia na model kształcenia lekarzy dentystów. Z treści uzasadnienia projektu rozporządzenia, jak również z Oceny Skutków Regulacji nie wynika, aby zbadano, czy zwiększeniu limitu przyjęć na kierunku lekarsko – dentystycznym towarzyszy odpowiednie zwiększenie możliwości nauczania po stronie uczelni, z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji praktycznych elementów programu studiów.

Prezydium NRL zwraca uwagę, że pozytywny wpływ w tym zakresie miałby wzrost liczby specjalistów w dziedzinie stomatologii, a nie wzrost liczby absolwentów studiów stomatologicznych, na co samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę.

Prezydium NRL wskazuje, że zwiększanie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego na tym kierunku, zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium NRL negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2019/2020.

Źródło: NRL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

dentysta / nrl
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31