NRL wytyka nadużycia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w szpitalach

Fot. Jacek Sielski
Zdaniem NRL potrzebna jest nowelizacja przepisów o działalności leczniczej.
Alicja Dusza 2016-11-28 09:44

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej często przy obsadzaniu stanowisk np. na ordynatorów oddziałów dochodzi do patologicznych sytuacji. Dlaczego NIL chce zmian w przepisach o działalności leczniczej. Pojawiające się w mediach informacje o zatrudnianiu na stanowiskach osób kierujących oddziałem, które pełnią takie funkcje w wielu innych zakładach leczniczych dowodzą, że zasady zatrudniania osób na wyżej wymienione, kluczowe stanowiska pracy w zakładach leczniczych, są zbyt liberalne. Zdaniem NIL to może prowadzić do nadużyć oraz zatrudniania osób na tych stanowiska pomimo, że z uwagi na ich inną aktywność zawodową, osoby te nie są w stanie w sposób prawidłowy, gwarantujący bezpieczeństwo chorych, pełnić swych obowiązków. Do samorządu lekarskiego docierają również sygnały wskazujące na to, że często o zatrudnieniu na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, które nie stosują procedur konkursowych, nie decydują kryteria merytoryczne, lecz powiązania rodzinne lub towarzyskie.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne jest wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej obowiązku przekazania przez kierownika podmiotu leczniczego prezesowi okręgowej rady lekarskiej, na obszarze działania której położony jest podmiot leczniczy, informacji o osobie zatrudnionej na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej na stanowisku ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem. Informacja taka powinna obejmować imię i nazwisko zatrudnionego, numer prawa wykonywania zawodu, datę zatrudnienia oraz formę zatrudnienia. Posiadanie przez samorząd lekarski takich informacji pozwoli reagować na patologiczne i groźne dla bezpieczeństwa chorych sytuacje, w których ta sama osoba zatrudniona jest na stanowisku osoby kierującej kilkoma oddziałami w tym samym lub w kilku różnych zakładach leczniczych.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także