NRPiP: Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych do zmiany

Medexpress

Opublikowano 17 maja 2018, 11:12

Medexpress

Opublikowano 17 maja 2018, 11:12

Jak argumentuje NRPiP nowelizacja jest niezbędne w celu dookreślenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dla poszczególnych poziomów kształcenia. Określają one ogólne i szczegółowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Niezbędna jest też ewaluacja programów kształcenia podyplomowego.
Harmonizacja efektów kształcenia absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia jest konieczna w celu uniknięcia powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności w toku kształcenia podyplomowego. Wysokie kwalifikacje pielęgniarek i położnych – wynikające z systemu kształcenia – gwarantują właściwą jakość opieki nad pacjentami. Większa dostępność kształcenia to jednocześnie więcej absolwentów podejmujących pracę w zawodzie.
Według stanu na 12 grudnia 2017 r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiadało 90 uczelni, w tym 12 uniwersytetów medycznych, a na kierunku położnictwo – w ramach studiów pierwszego stopnia – 18 uczelni, w tym 12 uniwersytetów medycznych. Zawarte w „Strategii na rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” postanowienia uwzględniają tworzenie nowych miejsc kształcenia w zawodzie.
- Pielęgniarki i położne to specjalistyczny zawód medyczny, który – dzięki wysoko stawianym wymogom dotyczącym wykształcenia – pozwala na samodzielne wykonywanie czynności medycznych. Należy podjąć działania ukierunkowane na wzrost liczby absolwentów, a następnie prowadzące do zwiększenia dostępności kadr pielęgniarskich na rynku usług medycznych. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Należy uświadomić społeczeństwo o atrakcyjności i prestiżu tego zawodu, aby absolwenci chcieli podejmować pracę zgodnie z wykształceniem. Zapewnienie godziwych warunków pracy oraz płacy pielęgniarkom i położnym jest niezbędne nie tylko ze względu na zachęcanie do podejmowania pracy w zawodzie, ale przede wszystkim w celu adekwatnego wynagradzania wysokich kwalifikacji wynikających ze specjalistycznego wykształcenia” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Pielęgniarki i położne – dzięki dwustopniowym studiom oraz kształceniu specjalizacyjnemu i dostępnym licznym kursom doszkalającym – stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę, będącą pełnoprawnym członkiem zespołu medycznego. W Polsce aktualnie istnieje około 200 podmiotów, które realizują kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Ustawa określa cztery rodzaje kształcenia: szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający.
- Większa dostępność kształcenia może przełożyć się na większe wybieranie zawodu przez młodzież. Takie działania są niezbędne wobec dramatycznej sytuacji, która wynika m.in. z braków kadrowych. W Polsce współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na 1 tys. wynosi średnio 5,2, natomiast w Unii Europejskiej wynosi on 9,8 . Do 2033 roku będzie brakowało aż 169 tys. pielęgniarek i położnych . Będziemy ściśle współpracować z Ministerstwem, żeby osiągnąć optymalne regulacje dotyczące kwestii kształcenia. Doprowadzenie całego procesu do końca przełoży się na podniesienie jakości opieki medycznej nad pacjentami i poprawę komfortu pracy pielęgniarek i położnych dzięki zwiększeniu zastępowalności – dodaje Zofia Małas.


Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, bardzo mocno rozwinęły się badania naukowe z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa. Dostarczają ogromne zasoby wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce. Zarówno pielęgniarki, jak i położne, bardzo mocno angażują się w ich prowadzenie, co znacząco wpływa na podniesienie rangi obu zawodów, ale także jakości opieki nad pacjentami. Aktualnie w Polsce brakuje ogólnokrajowego ośrodka z dobrym, nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym. W niektórych strukturach organizacyjnych uczelni, zwykle na Wydziałach Nauk o Zdrowiu, znajdują się instytuty skupiające się na założeniach naukowo-badawczych. Ich dalszy rozwój znacząco wpłynie na zwiększenie zainteresowania tym jakże istotnym, ale też trudnym i odpowiedzialnym zawodem.

Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych
Cel I. Zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia przez:
• utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych;
• podjęcie działań na rzecz zwiększenia dotacji dla uczelni publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie liczby przyjmowanych kandydatów na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo oraz powrót do systemu określania limitów przyjęć na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia wydawanego we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• prowadzenie działań wspierających uruchamianie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo w województwach, w których niewiele uczelni prowadzi kształcenie na tych kierunkach studiów;
• doskonalenie wdrażania programów rozwojowych (quasi „kierunek zamawiany”) mających na celu zwiększenie liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo;
• dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie średniego wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat.
Cel II. Poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo przez:
• wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
• weryfikacja kryteriów akredytacyjnych KRASzPiP;
• kształcenie praktyczne prowadzone w podmiotach spełniających kryteria jakościowe w zakresie jego organizacji, zasobów sprzętowych i kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;
• dostosowanie infrastruktury szkół wyższych prowadzących kierunki pielęgniarstwo i położnictwo zgodnie z założonym w Strategii wzrostem liczby studentów (m.in. centra symulacji medycznej);
• harmonizacja efektów kształcenia absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia w celu uniknięcia powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności w toku kształcenia podyplomowego;
• przygotowanie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo o profilu kompetencyjnym zgodnym z aktualnymi potrzebami systemu opieki zdrowotnej i wymogami regulacji UE;
• promocja nauczania zintegrowanego (modułowego) na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego i drugiego stopnia – przebudowa programów studiów.
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Cel I: Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez:
• zmniejszenie liczby dziedzin specjalizacji (do 10), kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych;
• wyodrębnienie dziedzin specjalizacji przeznaczonych wyłącznie dla magistrów pielęgniarstwa i magistrów położnictwa;
• przebudowa programów kształcenia podyplomowego (e-learning do 50% kształcenia teoretycznego, weryfikacja liczby godzin kształcenia, kształcenie modułowe, mentor);
• podejmowanie działań zmierzających do utworzenia na poziomie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych platformy do zamieszczania materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń.
• dofinansowanie jednej specjalizacji ze środków publicznych zgodnej z profilem zatrudnienia;
• podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dofinansowania specjalizacji ze środków budżetowych;
• podejmowanie działań na rzecz finansowania ze środków budżetowych innych form kształcenia podyplomowego, np. kursów kwalifikacyjnych;
• wypracowanie akredytacji dla wszystkich form kształcenia podyplomowego określonych w ustawie;
• prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych wyłącznie przez szkoły/uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na pierwszym i drugim stopniu, instytuty badawcze i naukowe prowadzące działalność kliniczną, samorząd zawodowy, pod warunkiem posiadania akredytacji.
Badania naukowe
Cel I. Rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie
• współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zapewnienia środków finansowych na rozwój i badania naukowe w pielęgniarstwie;
• działania zmierzające do utworzenia Krajowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, będącego zapleczem naukowo-eksperckim dla Ministra Zdrowia, odpowiedzialnym za przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych 11 w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, w tym kształcenia przed- i podyplomowego, oraz określanie priorytetowych działań, w tym kierunków badań naukowych;
• poszerzenie składu Rady Naukowej działającej przy Ministrze Zdrowia o przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Źródło: NIPIP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / nipip / kształcenie pielęgniarek / NRPiP / Zofia Małas / pielęgniarki i położne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31