O co apeluje prezes Unii Uzdrowisk Polskich do premiera?

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta
Medexpress 2020-11-12 10:00

Prezes Unii Uzdrowisk Polskich Jerzy Szymańczyk ( w imieniu trzech organizacji tj. Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, reprezentujących krajowe zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty uzdrowiskowe) oraz gminy uzdrowiskowe) napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań ratunkowo-osłonowych dla przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Szanowny Panie Premierze

Szanowny Panie Wicepremierze

W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz postanowieniami Organów Władzy Publicznej skutkującymi ponownym zawieszeniem w całości wykonywania działalności leczniczej polegającej na zaprzestaniu udzielenia świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, realizowanych w trybie stacjonarnym, rehabilitacji leczniczej, turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, turnusów antystresowych, turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach umów/zamówień na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w imieniu trzech organizacji tj. Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, reprezentujących przedsiębiorców uzdrowiskowych, ośrodki rehabilitacyjne realizujące świadczenia na rzecz NFZ, ZUS, KRUS, PFRON oraz gminy uzdrowiskowe, w związku z pogłębiającymi się skutkami pandemii COVID-19, wnosimy o podjęcie przez Rząd pilnych działań osłonowych, dedykowanych przedsiębiorcom branży uzdrowiskowej i turystyki zdrowotnej (w formie kolejnej tarczy) ratującej od całkowitego bankructwa oraz upadłości przedsiębiorstwa branży uzdrowiskowej i miejsca pracy w miejscowościach uzdrowiskowych. Ufamy, że Pan Premier i Pan Wicepremier, znający specyfikę uzdrowisk i rolę lecznictwa uzdrowiskowego dla zdrowia m.in. seniorów, mimo pracy pod presją czasu – w związku z progresją epidemii – nie pominą w rozwiązaniach pomocowych/osłonowych przedsiębiorców uzdrowiskowych i branży uzdrowiskowo-turystycznej, która po raz kolejny w tym roku w 100% zawiesza działalność gospodarczą i leczniczą w związku z podjętymi przez Rząd decyzjami. W imieniu reprezentatywnych organizacji krajowych z branży uzdrowiskowej i turystyki zdrowotnej, wnioskujemy w ramach konsultacji Rządowych o podjęcie pilnych dedykowanych i kierunkowych działań prawnych, finansowych i organizacyjnych w ramach kolejnej „tarczy” osłonowej, które pozwolą „przetrwać” i „przeżyć” przedsiębiorstwom uzdrowiskowym kolejne zawieszenie działalności i pozbawienie ich 100% przychodów z działalności leczniczej i turystyki zdrowotnej. W związku z zaistniałą sytuacją, która realnie i faktycznie, bez pomocy Rządu, spowoduje bankructwo i upadłość całej branży lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej, wnosimy o podjęcie następujących działań ratunkowych: 1. Rozliczenie wypłacanych tzw. „zaliczek” przez NFZ w wysokości 1/12 kontraktu w ramach zawartych umów na rok 2020 na realizację świadczeń zdrowotnych świadczeniodawcom, jako zapłaty za realizację zawartej umowy. Wypłacenie świadczeniodawcom przez NFZ „zaliczki” w wysokości 1/12 kontraktu, winno być zakwalifikowane nie jako zaliczka, a zapłata za realizację kontraktu na pokrycie kosztów stałych i utrzymania gotowości do realizacji świadczeń. Dotyczy to kosztów wynagrodzeń pracowników, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, kosztów utrzymania bazy/infrastruktury oraz innych opłat eksploatacyjnych i podatków . 2. Zobowiązanie Prezesa ZUS, poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych, do zapłaty od początku 2020 r. 1/12 kontraktu na rzecz świadczeniodawców będących na podstawie zawartych i obowiązujących umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi ZUS, które pozostają w stałej gotowości do realizacji tych świadczeń Pomimo kierowanych do Ministra Pracy i Prezesa ZUS od początku roku wniosków o rozwiązanie tej kwestii, wymienione Instytucje Publiczne nie odpowiadają, nie zajmują stanowiska i nie czują odpowiedzialności za decyzje Organów Publicznych w zakresie konieczności zapłaty świadczeniodawcom za utrzymanie gotowości i ponoszenie kosztów stałych związanych z zawartymi umowami na realizację świadczeń rehabilitacyjnych ZUS. 3. Wprowadzenie wzorem poprzednich rozwiązań osłonowych tzw. „tarcz antykryzysowych”, świadczenia postojowego oraz zwolnienia z płatności składek ZUS. 4. Wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających samorządom obniżenie płatności podatków od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste wobec przedsiębiorców uzdrowiskowych, których działalność jest zawieszona na skutek decyzji Rządowych. Zastosowanie rekompensat na rzecz samorządów, które obniżą płatności zobowiązań publicznych. 5. Zastosowanie możliwości przesunięcia, minimum o 3 miesiące, płatności rat kredytowych i leasingowych bez konsekwencji odsetkowych dla przedsiębiorców mających przedmiotowe zobowiązania, z możliwością ich dalszego przedłużenia. 6. Wprowadzenie indywidulanych rozwiązań prawnych pomocowych na rzecz lekarzy, fizjoterapeutów oraz innych zawodów medycznych, którzy świadczą pracę na podstawie umów cywilno-prawnych będących ich podstawowym źródłem dochodów, na rzecz przedsiębiorstw uzdrowiskowych, których działalność gospodarcza uległa zawieszeniu na skutek decyzji rządowych.

Szanowny Panie Premierze,

podkreślić należy, że przedsiębiorstwa branży uzdrowiskowej poniosły jako pierwsze w kraju w działalności gospodarczej – już z początkiem br. – olbrzymie straty finansowe niezawinione, których przyczyną były niedojazdy pacjentów instytucjonalnych z NFZ ,ZUS KRUS, PFRON oraz klientów pełnopłatnych w ramach turystyki zdrowotnej. Dodatkowo na skutek decyzji Rządowych wprowadzających najpierw czerwone strefy (ograniczających przemieszczanie się seniorów) oraz ostatecznie zawieszających ponownie w całości ich działalność, łącznie już na ponad 5 miesięcy br. przedsiębiorcy uzdrowiskowi zostali pozbawieni w całości jakichkolwiek przychodów z działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji permanentnego kryzysu oraz decyzji Rządowych zawieszających w całości aktywność gospodarczą, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe nie były i nie są w stanie pokryć kosztów stałych – utrzymania w gotowości bazy/infrastruktury oraz kosztów utrzymania gotowości zatrudnienia – bez dedykowanej, kierunkowej i pilnej pomocy Rządu. Podkreślić należy, że pomoc kierunkowa Rządu dla przedsiębiorstw uzdrowiskowych tych dużych, średnich i małych nie może ograniczyć się wyłącznie do pomocy zakwalifikowanej jako podstawowej w PKD działalności szpitalnej w grupie 86.10 z uwagi na prowadzenie przez te przedsiębiorstwa innych obszarów działalności gospodarczej jako podstawowych nie wymienionych w działalności szpitalnej, objętych ograniczeniami związanymi z kryzysem pandemii i przepisami o zawieszeniu działalności. Zaproponowane przez nas rozwiązania mogą zapobiec całkowitej upadłości i likwidacji branży uzdrowiskowej, lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym drastycznemu zubożeniu miejscowości uzdrowiskowych. Bez nadzwyczajnych, pilnych działań oraz pomocy Rządu w zakresie wspierania płynności finansowej oraz pokrycia kosztów stałych związanych z utrzymaniem gotowości do realizacji świadczeń zdrowotnych, branży uzdrowiskowej grozi całkowita zapaść organizacyjna i finansowa oraz likwidacja lecznictwa uzdrowiskowego w kraju.

Z poważaniem

Prezes Unii Uzdrowisk Polskich

Jerzy Szymańczyk

Źródło: UUP

PDF

Zobacz także