O ile wzrośnie wynagrodzenie minimalne w 2022 r.? Jest projekt rozporządzenia

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
Medexpress 2021-07-23 09:29

Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2022 r. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w roku następnym – Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu
Społecznego do negocjacji.
Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzyskano porozumienia co do przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ww. ustawy, powinna wynosić co najmniej 2 984,60 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 19,50 zł.
W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3000 zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1% oraz relację do prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4%) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także