Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty - jest projekt rozporządzenia

Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2019, 13:22

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2019, 13:22

W związku z nowymi regulacjami zawartymi w ustawie o działalności leczniczej niezbędne będzie wydanie aktu wykonawczego, który będzie określał szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym fizjoterapeutów, oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Nowe regulacje wprowadzają m.in. obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty.


Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.


Projekt rozporządzenia co do zasady utrzymuje obecnie obowiązujące regulacje w zakresie szczegółowego zakresu ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do podmiotów leczniczych, lekarzy i pielęgniarek. Należy wskazać, iż mając na uwadze normy wynikające z przepisów ustawy o działalności leczniczej, na podstawie której jest wydawane przedmiotowe rozporządzenie, zawarte w projekcie rozporządzenia regulacje będą miały także zastosowanie do lekarzy dentystów i położnych.

Określono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie ust. 1 tego przepisu ubezpieczeniem OC będzie objęta odpowiedzialność cywilna ww. podmiotu za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody (§ 2 ust. 2). Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić. Wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej jest zgodne z obecnie obowiązującą praktyką stosowaną zarówno w obecnie obowiązującym ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak i w innych ubezpieczeniach OC zawodowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostały także szkody powstałe w wyniku m.in. aktów terroru. Stosowaną w standardach światowych praktyką jest, że szkody te jako niepodlegające co do zasady reasekuracji, wyłączane są z zakresu ubezpieczenia. Samo pojęcie „aktów terroru” określane jest w ogólnych warunkach zakładu ubezpieczeń.
Wprowadza się także przepis, zgodnie z którym ubezpieczenie OC będzie obejmowało szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Z powyższego wynika, iż umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie będzie obejmowała skutków błędu medycznego popełnionego w przypadku udzielania świadczenia medycznego z zakresu chirurgii plastycznej przeprowadzonego wyłącznie w celu estetycznym, tj. takim, który nie był następstwem okoliczności, o których mowa powyżej.


Obecnie obowiązujące normy zostaną uzupełnione o regulacje w zakresie minimalnej sumy gwarancyjnej, odnoszące się do nowej grupy podmiotów, tj. fizjoterapeutów. Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC w stosunku do fizjoterapeutów została oparta o propozycję Krajowej Izby Terapeutów. Została ona określona na takim samym poziomie jak minimalne sumy gwarancyjne odnoszące się do pielęgniarek i położnych, ustalone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. W opinii Krajowej Izby Terapeutów wysokość ta odpowiada poziomowi ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty.


Projekt odnosi się również do sytuacji, gdy dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie. W takim przypadku wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu będzie stanowić równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.


Należy nadmienić, iż wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej powinna być „wyważona”, tak aby z jednej strony nie obciążyć nadmiernie podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia i zapewnić prawidłowe wykonywanie działalności, której ubezpieczenie dotyczy, a z drugiej zaś strony zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zawarte w projekcie sumy gwarancyjne zostały określone na „minimalnym” poziomie. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż ww. podmioty są podmiotami profesjonalnymi, zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, zawsze powinni zawierać umowę ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną, która co najmniej będzie adekwatna do potencjalnego ryzyka.
W § 4 projektu został wprowadzony przepis przejściowy. Zgodnie z § 4 projektu jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ministerstwo finansów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31