Obwieszczenie MZ ws. wymagań dobrej praktyki pobierania krwi

164875489
Thinkstock/GettyImages
Jest już nowelizacja obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 3 lutego 2020 r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
Medexpress 2020-02-04 14:05

Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia:

Na podstawie art. 24 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) ogłasza się, co następuje:

W załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 7.2.13.2.1 w ust. 8 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „celów klinicznych lub do”;
2) w pkt 7.2.13.3 w ust. 1 lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.”;
3) uchyla się pkt 7.2.13.5;
4) w pkt 7.2.14.3 w ust. 1 lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.”;
5) uchyla się pkt 7.2.14.5;
6) w pkt 7.2.15.3 w ust. 1 lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.”;
7) uchyla się pkt 7.2.15.5;
8) w pkt 7.2.16.1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:
„Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek płytkowych”;
9) w pkt 7.2.17.1 dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:
„Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek
płytkowych.”;
10) w pkt 7.2.17.3 w ust. 1 lit. j otrzymuje brzmienie:
1) Minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra zdrowia
(Dz. U. poz. 2269).
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, dnia 4 lutego 2020 r.
Poz. 6
„j) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.”;
11) uchyla się pkt 7.2.17.5;
12) w pkt 7.2.18.1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek
płytkowych.”;
13) w pkt 7.2.18.3 w ust. 1 lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.”;
14) uchyla się pkt 7.2.18.5;
15) w pkt 7.2.20.1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:
„Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek
płytkowych.”;
16) w pkt 7.3.8.1 w zdaniu:
a) pierwszym wyraz „KKP” zastępuje się wyrazem „UKKP”,
b) drugim wyraz „KKP/10” zastępuje się wyrazem „UKKP/10

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

PDF

Zobacz także