OIL: Co udało się wprowadzić do nowelizacji ustawy o ZLiLD?

OIL w Warszawie
Medexpress 2020-08-04 08:56

W lipcu została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty naszego środowiska - czytamy na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Ostateczny kształt znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie odzwierciedla w pełni nakładu pracy, jaki w przygotowanie projektu ustawy włożył samorząd lekarski. Ministerstwo Zdrowia, kierując projekt do Sejmu częściowo wzięło pod uwagę rozwiązania zaproponowane w 2018 roku przez zespół powołany przez ministra, złożony z przedstawicieli środowisk medycznych. W jego pracach brali udział lek. Łukasz Jankowski – prezes ORL w Warszawie, dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie i dr n med. Tomasz Imiela, członek Prezydium ORL w Warszawie. Niestety na dalsze losy konkretnych przepisów w procesie legislacyjnym nie mieliśmy już wpływu, a projekt uległ istotnej ewolucji.

To, co obecna ustaw zakłada, to m.in.:

wprowadzenie pojęcia umiejętności zawodowych jako elementu rozwoju zawodowego, ustanowienie formalnych ram w postaci certyfikatu umiejętności zawodowych, zasad przyznawania go i prowadzenie działalności certyfikującej przez podmioty medyczne.

ogólnopolska rekrutacja na specjalizacje

wprowadzenie nowego egzaminu – Państwowego Egzaminu Modułowego

wprowadzenie egzaminów LEW i LDEW dla cudzoziemców z innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej.

wprowadzenie nowego schematu naboru na szkolenia specjalizacyjne
uregulowanie zasad przygotowywania LDEK, LEK PES i PEM, w tym:

Powstanie publicznej bazy pytań

Każdy nowy termin składają się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy

Wprowadzenie obowiązku publikacji pytań i odpowiedzi po egzaminach

Obowiązek publikacji bibliografii do zagadnień na egzaminach przed egzaminami

umożliwienie jednokrotnej zmiany kierunku rezydentury w trakcie jej trwania

usankcjonowanie dyżurów i pracy zmianowej podczas specjalizacji, zmierzające do ograniczenia zakresu pełnienia samodzielnych dyżurów i zapewnienia odpowiedniego odpoczynku, w tym:

ograniczenie pracy zmianowej podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego do konkretnych przypadków wynikających z programu specjalizacji i pod warunkiem, że w tym samym czasie dyżur ma kierownik specjalizacji

lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez 1 rok od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, a nawet dłużej niż rok, jeśli mówi o tym program specjalizacji

wprowadzenie obowiązku zapewniania odpoczynku w wypadku dyżuru w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku. Ten odpoczynek nie powoduje wydłużenia szkolenia

ustalenie zasady wynagrodzenia kierowników specjalizacji – 500 zł dodatku za jednego lekarza, 1000 zł za więcej niż jednego

wprowadzenie katalogu czynności, które lekarz odbywający szkolenie może wykonywać samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika stażu, w tym np. wystawianie recept, stwierdzanie zgonu, prowadzenie dokumentacji medycznej.

Pytania dot. wprowadzonych zmian mogą̨ mieć lekarze niezależnie od momentu ich życia zawodowego, dlatego w najbliższym czasie OIL w Warszawie będzie starać się sukcesywnie rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Źródło: OIL w Warszawie

PDF

Zobacz także