OPZZ: Rekomendacje zmian w ochronie zdrowia

Medexpress 2021-09-23 08:49

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje komunikat w sprawie stanu dialogu społecznego i sytuacji w ochronie zdrowia:


Dialog społeczny w ochronie zdrowia koncentruje się dziś wokół problemów pacjentów i pracowników tego sektora. Płace, dostępność do świadczeń zdrowotnych, finanse czy deficyty kadrowe – to hasła pojawiające się zarówno wśród protestujących w Białym Miasteczku, jak i podczas prac Rady Dialogu Społecznego czy Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
Rada Dialogu Społecznego w dniu 21 września 2021 roku przyjęła ważny dokument zawierający propozycje zmian i działań naprawczych w ochronie zdrowia.
Rekomendacje to gotowa recepta zdrowotna dla rządu na rozwiązanie problemów ochrony zdrowia, nasilonych zwłaszcza w czasie pandemii. Dokument jest tym bardziej ważny, bo wypracowany przez stronę pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego, jak też ekspertów środowiska medycznego i samorządowego pracującego w doraźnym Zespole problemowym ds. ochrony zdrowia RDS. Propozycje działań naprawczych odnoszą się do wielu obszarów - od dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, kondycji podmiotów leczniczych w czasie pandemii, po sprawy pracownicze – kadrowe i płacowe, jak i strategiczne sektory ratownictwa medycznego, inspekcji sanitarnej czy farmację.
Rekomendacje podpisały reprezentatywne organizacje związkowe (OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ ,,Solidarność”) oraz reprezentatywne organizacje pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich).
Jako OPZZ będziemy domagać się od rządu ich realizacji i wdrażania.
Dla OPZZ ważny jest także dialog płacowy, zapoczątkowany i kontynuowany w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia. Choć dostrzegamy wiele niedoskonałości w uchwalonej w lipcu br. ustawie o najniższych wynagrodzeniach dla pracowników ochrony zdrowia – jako OPZZ pracujemy intensywnie nad kolejnymi zmianami ustawowymi. Konsekwentnie będziemy dążyć do likwidowania dysproporcji płacowych zgodnie z oczekiwaniami naszych przedstawicieli związkowych, porządkowania grup zawodowych, wysokości współczynników płac czy objęcia innych pominiętych grup pracowników ochrony zdrowia.
Teraz czas na to, by w dialogu społecznym poszukiwać jak najlepszych rozwiązań służących i pacjentom, i pracownikom tego sektora.
Czas na działanie i wzajemne porozumienie!
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Rekomendacje:

Źródło: OPZZ

PDF

Zobacz także