Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NIK bierze pod lupę żywienie pacjentów w opolskich szpitalach

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 19 czerwca 2024 09:28

NIK bierze pod lupę żywienie pacjentów w opolskich szpitalach - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Menu dla chorych układano z pomocą wykwalifikowanych dietetyków, ale stwierdzono też nieprawidłowości. Jakie?

Nieprawidłowości dotyczyły głównie postępowań przetargowych. Chodzi o naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, m.in. przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przy szacowaniu wartości i opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert. Ponadto nie zapewniono rzetelnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w trakcie przetargów.

Delegatura NIK w Opolu przeprowadziła kontrolę doraźną pt. Udzielanie przez podmioty lecznicze zamówień na żywienie pacjentów szpitali w województwie opolskim. Objęto nią łącznie cztery podmioty lecznicze: Prudnickie Centrum Medyczne, Brzeskie Centrum Medyczne, 116 Szpital Wojskowy w Opolu i Opolskie Centrum Onkologii. Kontrolerzy sprawdzili cały przebieg postępowania o zamówienie publiczne na usługi żywienia w szpitalu – nie tylko w jaki sposób szpital wybrał firmę dostarczającą posiłki dla pacjentów, ale także czy nadzorował ich jakość.

W każdym z badanych podmiotów w przygotowaniu i realizacji zamówień uczestniczył wykwalifikowany dietetyk. Specjalista brał udział w sporządzaniu specyfikacji zamówień, a także podczas ich realizacji – w weryfikacji jadłospisów dziennych i planowanych na kolejne dni. Dietetyk oceniał również dostarczone posiłki pod względem właściwej temperatury, jakości i ilości.

Choć kontrolowane jednostki stosowały uproszczoną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne, to w każdej z nich stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych. Niewłaściwie stosowano przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenia regulacji prawnych stwierdzono przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień, przy szacowaniu jego wartości, opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert.

W części przypadków nieprawidłowości miały wymiar finansowy, w pozostałych przypadkach – formalny. Do formalnych nieprawidłowości należało nieterminowe sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Brzeskie Centrum Medyczne, a także nierzetelne prowadzenie rejestru tych zamówień ze strony Opolskiego Centrum Onkologii. Z kolei w 116 Szpitalu Wojskowym w Opolu pominięto obowiązek zaktualizowania planu postępowań. Ponadto w podmiocie tym nierzetelnie przeprowadzono ocenę ofert, co polegało na wyborze tych, które powinny zostać odrzucone z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia.

W trakcie kontroli ustalono, że w Opolskim Centrum Onkologii wydatkowano 4,7 tys. zł z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami. Najwięcej naruszeń procedur odnotowano jednak w Prudnickim Centrum Medycznym, gdzie na etapie przygotowania do postępowania nie ustalono wartości zamówienia, w efekcie czego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o wartości 183,3 tys. zł brutto. Prudnicki Szpital nie wyegzekwował także całości należności z tytułu naliczonej wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie umowy. Do odzyskania pozostało bowiem 27,9 tys. zł.

Delegatura opolska sformułowała łącznie 14 wniosków pokontrolnych. Wnioski te dotyczyły zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym formułowania Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niezbędne jest też prawidłowe szacowanie zamówień w celu uniknięcia nieuprawnionego pomijania przepisów, a także wzmocnienie nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych. Innymi przykładami są wniosek o dokonywanie oceny złożonych ofert jedynie na podstawie kryteriów ocen przyjętych w specyfikacjach warunków zamówienia oraz o zapewnienie rzetelnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wnioski pokontrolne skierowane do kierowników czterech szpitali – Prudnickiego Centrum Medycznego, Brzeskiego Centrum Medycznego, Opolskiego Centrum Onkologii oraz 116 Szpitala Wojskowego – zostały w całości zrealizowane.

Źródło: NIK

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także