NIL: Personel medyczny nie powinien skupiać się na wypełnianiu dokumentacji medycznej

154420544
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2020-12-04 15:30

3 grudnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie nowelizacji projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z nowelizacją projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym powiadomił Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem z dnia 25 listopada 2020 r., znak: DP-WLO-0231-16/2020/AK, negatywnie ocenia przedłożony projekt rozporządzenia.

Prezydium NRL, analogicznie jak w stosunku do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwraca uwagę, że projektowane rozporządzenie utrzymuje niemal cały zakres szczegółowości dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie leczniczym. Samorząd lekarski oczekuje, że zakres wymaganej dokumentacji medycznej w szpitalach tymczasowych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, a nie utrzymany na dotychczasowym poziomie rozbudowania. Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 nie powinien skupiać się na wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej a na pomocy pacjentom.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także