Pierwszy egzamin na ratownika medycznego już w 2020 r.

Fot. Jacek Sopotnicki / Thinkstock
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.
Paweł Grzybowski 2017-08-07 10:31

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, osoba chcąca wykonywać zawód ratownika medycznego będzie zobowiązana, po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu i odbyciu 6 miesięcznej praktyki zrealizowanej w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych do przystąpienia do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM). Przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady organizowania i przeprowadzenia PERM w sposób zabezpieczający z jednej strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdających egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw. Projekt rozporządzenia określa zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM, wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej PERM. Ponadto opisano prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do PERM. Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Wprowadza się 30 dniowe terminy dotyczące: składania przez Dyrektora CEM do Ministra Zdrowia wniosku o wyrażenie zgody na unieważnienie PERM oraz udzielania albo odmowy udzielenia przez Ministra Zdrowia zgody na unieważnienie PERM. Poza tym w projektowanych przepisach określono procedurę wydania świadectw PERM, ich odpisów i duplikatów oraz korekty tych dokumentów.

Koszt egzaminu

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby które rozpoczną studia po 30 września 2016 r., po ich ukończeniu i odbyciu sześciomiesięcznej praktyki będą zobowiązane do złożenia PERM. Dlatego też zakłada się, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna, będzie wnoszona przez osoby przystępujące do egzaminu.

Szacuje się, iż ok 2 500 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie ok. 134 zł. Jednocześnie przewiduje się, że do budżetu państwa wpłynie w kolejnych latach 2 800 000 zł rocznie z tytułu opłat uiszczanych za PERM przez osoby do niego przystępujące (zakłada się, że 2 500 osób rocznie przystąpi do egzaminu, przy założeniu, że opłata za egzamin wyniesie 140 zł).

Na szacunkową kalkulację kosztów organizacji PERM zgodnie z danymi przekazanymi przez CEM, składają się 2 testy (dwie sesje egzaminacyjne), 2 x 200 pytań do testu i recenzji (dla każdego testu), to daje wartość 36 000 zł. Na koszty komisji egzaminacyjnych składa się 32 komisji, 32 przewodniczących x 300 zł stanowi to 9 600 zł. Członkowie komisji egzaminacyjnych 288 osób x 130 zł to 37 440 zł. Razem koszty komisji egzaminacyjnych to 47 040 zł.

Zdaniem ministerstwa projektowane przepisy będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. PERM przyczyni się do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego, dzięki czemu absolwenci tych studiów uzyskają jednolite przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie ratownika medycznego. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna przygotowana do realizacji zadań zawodowych i odpowiadającą oczekiwaniom zmieniającego się systemu ochrony zdrowia będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjności na rynku pracy.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także