Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego: 20 ważnych zmian dla świadczeniodawców

Medexpress

Opublikowano 11 kwietnia 2020, 07:48

Medexpress

Opublikowano 11 kwietnia 2020, 07:48


W porównaniu do zarządzenia obecnie obowiązującego (tj. zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ) wprowadzono następujące modyfikacje:


1) w zakresie § 2 ust. 1 zarządzenia dotyczącego słownika pojęć, dodano definicje takie jak: interwencja, miejsce udzielania świadczeń, przepustka, rozporządzenie w sprawie leczenia psychiatrycznego oraz ustawa o prawach pacjenta i RPP, w celu zachowania spójności z przepisami rozporządzenia zmieniającego - charakter porządkujący;
2) w § 11 ust. 6 - doprecyzowano sposób sprawozdawania miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w celu zapewnienia właściwego rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot prowadzący centrum zdrowia psychicznego zarówno dla osób zamieszkujących obszar działania centrum jak i spoza tego obszaru (podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031);
3) w związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtowej dotyczącej mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zlokalizowanych na obszarze działania centrum, wprowadzono załącznik nr 11 do zarządzenia, w celu umożliwienia przekazywania do Funduszu informacji w tym zakresie;
4) dodanie przepisu ust. 7 w § 13 zarządzenia ma charakter porządkujący, i ma na celu zachowanie spójności z § 21 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego, który uszczegóławia zakres informacji jakie Fundusz jest zobowiązany przekazać świadczeniodawcy w przypadku dokonywania stosownych pomniejszeń;
5) w związku z dodaniem do rozporządzenia obowiązku sprawozdawania Funduszowi informacji o liczbie zadań zrealizowanych przez punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 4 rozporządzenia, do zarządzenia wprowadzono załącznik nr 9 umożliwiający przekazywanie przedmiotowych danych;
6) w celu zachowania porządku prawnego, w § 15 ust. 3 zarządzenia doprecyzowano warunki w jakich są udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego;
7) w niniejszym zarządzeniu zrezygnowano z przepisów określonych w zarządzeniu Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z dnia 22 czerwca 2018 r. zwanego dalej „zarządzeniem uchylonym”, dotyczących planu terapii, ze względu na wykreślenie tej materii z przepisów rozporządzenia oraz w związku z wprowadzeniem w § 1 pkt 8 lit. b tiret 2 i pkt 9 rozporządzenia zmieniającego nowego terminu: plan terapii i zdrowienia;
8) w związku z wprowadzeniem w § 15 ust. 2 rozporządzenia obowiązku uzgadniania ze świadczeniobiorcą planu terapii i zdrowienia, dodanie w § 15 ust. 4 zarządzenia ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych. Uzgadnianie planu terapii i zdrowienia nie jest tożsame z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 15-19 ustawy o prawach pacjenta i RPP;
9) rozporządzenie zmieniające wprowadziło zmiany w zakresie § 24 ust. 1 rozporządzenia, w związku z czym powstała konieczność doprecyzowania kwestii rozliczania kosztów bieżących funkcjonowania centrum;
10) nieuwzględnienie w § 17 ust. 1 pkt 11 zarządzenia w porównaniu do przepisu § 15 ust. 1 pkt 11 zarządzenia uchylonego świadczeń takich jak: porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna oraz wizyta (porada) domowa (środowiskowa) zrealizowana przez lekarza. Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkujący;
11) przepisy dotyczące rozliczania świadczeń jednostkowych zostały dostosowane do przepisów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz do wyceny taryf określonych w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
12) dodanie w § 17 ust. 1 pkt 20 lit. c zarządzenia możliwości realizacji świadczenia: leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), wynika z wprowadzenia tego świadczenia do rozporządzenia;
13) doprecyzowanie w zakresie § 17 ust. 1 pkt 21 standardu leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), wynika z rozbieżności interpretacyjnych zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia;
14) wprowadzenie w § 17 ust. 1 pkt 22 i 23 zarządzenia współczynników korygujących w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób zamieszkujący obszar inny niż obszar działania centrum, stanowi konsekwencję wprowadzenia tych współczynników do rozporządzenia zmieniającego, w tym określenia standardu leczenia, jak również ma na celu uniknięcie sytuacji podwójnego finansowania;
15) zmiany wprowadzone w zakresie dowodu udzielenia świadczenia, w tym sposobu dokumentowania realizacji sesji oraz świadczenia udzielonego w środowisku świadczeniobiorcy mają na celu zapewnienie spójności przepisów, w tym dotyczących obowiązku Funduszu finansowania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Uregulowane zasady w zakresie dokumentowania świadczenia uprawdopodabnia ich realizację.
16) w § 18 zarządzenia określono nowy produkt sprawozdawczy i rozliczeniowy - w celu realizacji uprawnienia świadczeniobiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wynikającego z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.), do pobytu w trakcie hospitalizacji, jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. W związku z powyższym, w załączniku nr 10 do zarządzenia określono wzór oświadczenia, będącego podstawą do rozliczenia rzeczonego pobytu;
17) dodanie w załączniku nr 3 - Katalog produktów sprawozdawczych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrach zdrowia psychicznego - produktów sprawozdawczych dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, oraz zmodyfikowanie sposobu sprawozdania zadań punktu określonych w § 12 ust. 2 pkt 2-4 rozporządzenia, ma charakter porządkujący, jak również stanowi realizację wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym zmian w zakresie punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego;
18) w celu zapewnienia spójności przepisów w Katalogu produktów rozliczeniowych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia, dokonano zmian poprzez dodanie możliwości rozliczenia osobodni: w oddziale psychiatrycznym odpowiednim korektorem, związanych z pobytem przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), jak również wprowadzono produkt rozliczeniowy: sesja psychoterapii indywidualnej, bez rozróżniania według personelu uprawnionego do realizacji tego świadczenia. W związku z powyższym dokonano stosownych modyfikacji w kodach produktów rozliczeniowych oraz nazw produktów rozliczeniowych;
19) w związku z wejściem w życie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w spawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1335), zmodyfikowano załączniki nr 1-5 do umowy w celu umożliwienia podpisania dokumentu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
20) dodano możliwość rozliczania świadczeń udzielanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych oraz sposób ich dokumentowania, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień (Dz. U. poz. 456).

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / NFZ / centra zdrowia psychicznego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31