PIT 0 dla młodych z podpisem prezydenta. Co ze świadczeniami zdrowotnymi?

Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Medexpress 2019-07-25 08:01

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwaną dalej „p.d.o.f.”, polegające na wprowadzeniu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia, o których mowa
w art. 13 pkt 8 p.d.o.f., otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny limit wynosił będzie 85 528 zł.
Z uwagi na planowane wejście w życie ustawy w dniu 1 sierpnia 2019 r.,
w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r., limit zwolnienia będzie wynosił
35 636,67 zł.


Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy i z działalności wykonywanej osobiście.
Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: Prezydent.pl

PDF

Zobacz także