Komunikat NFZ:

Podsumowanie 2019 i plany na 2020 rok

Medexpress

Opublikowano 20 stycznia 2020, 11:39

Medexpress

Opublikowano 20 stycznia 2020, 11:39

W roku 2020 Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza kontynuować prace mające na celu dalszą poprawę dostępności pacjentów do innowacyjnego leczenia. W związku z tym celu zaplanowano szereg działań służących realizacji wskazanego celu. Między innymi niezbędne jest dążenie do zwiększenia środków finansowych w wybranych programach lekowych oraz ich realokacja na priorytetowe obszary terapeutyczne.

Należy zwrócić uwagę, że zmiany jakie zachodzą na rynku leków refundowanych wywołane wprowadzaniem leków generycznych i biopodobnych przynoszą pacjentom szereg korzyści:

  1. Stwarzają możliwość leczenia większej liczby pacjentów daną substancją czynną, dzięki znaczącemu spadkowi kosztów terapii.
  2. Leki biopodobne mogą poprawić wyniki leczenia pacjentów – zwiększają liczbę opcji terapeutycznych dostępnych dla lekarzy, co stwarza możliwości leczenia pacjentów we wcześniejszych fazach choroby, dla których takie terapie dotychczas nie były dostępne.
  3. Upowszechnienie stosowania leków biopodobnych przyniosło wzrost liczby leczonych pacjentów, co przekłada się m.in. na liczbę pacjentów objętych leczeniem onkologicznym.

Za przykład można podać poniższe jednostki chorobowe.

Leczenie raka płuca (program B.6)

Leczenie raka jelita grubego (program B.4)

Leczenie raka gruczołu krokowego (program B.10)

Leczenie raka piersi (B.9)

Z powyższych wykresów wynika, że objęcie refundacją kolejnych leków biopodobnych przyczyniło się do zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii w wielu schorzeniach. Rok 2019 był przełomowy jeśli chodzi o ilość cząsteczek objętych refundacją przez Ministra Zdrowia. Obszary terapeutyczne, w których zaszły najliczniejsze zmiany, są następujące:

  • leczenie raka piersi, gdzie wprowadzono szereg nowych leków i opcji terapeutycznych, między innymi dla grup chorych dla których dotychczas nie było możliwości leczeniaw programie lekowym (leczenie hormonozależnego raka piersi);
  • leczenie raka płuca (nowe opcje terapeutyczne);
  • leczenie raka jelita grubego (nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów na bardziej zaawansowanych stadiach choroby);
  • hematoonkologia (leczenie szpiczaka mnogiego, leczenie chłoniaków złośliwych) oraz
  • nowe opcje terapeutyczne w schorzeniach nieonkologicznych (leczenie stwardnienia rozsianego, leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, leczenie Choroby Leśniewskiego – Crohna).

Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują jednak duże rozbieżności w zakresie cen leków nabywanych przez szpitale, posiadających dostępne na rynku odpowiedniki. W szczególności dotyczy to leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, gdzie NFZ refunduje 100% poniesionych kosztów zakupu. Różnice w cenach niektórych substancji czynnych sięgają nawet kilkuset procent. Dlatego, aby w systemie opieki zdrowotnej nastąpiła równowaga pomiędzy dostępnością do terapii skutecznych i istniejących na rynku od wielu lat, a nowoczesnymi niezwykle drogimi lekami niezbędne jest szersze stosowanie odpowiedników leków oryginalnych. Leki te są równie skuteczne i bezpieczne w stosunku do leków referencyjnych, podlegają tej samej rygorytycznej kontroli procesów wytwarzania i nadzorowi w zakresie zapewnienia jakości, ale ich ceny są zdecydowanie niższe.

Substancja czynna

Średnia cena za jednostkę

Relacja cen zakupu max do min (wyrażona w %)

Adalimumabum

9,59 zł

223,34

Etanerceptum

6,05 zł

420,98

Filgrastimum

0,86 zł

630,29

Glatirameri acetas

2,08 zł

465,32

Infliximabum

5,41 zł

368,37

Pegfilgrastimum

197,46 zł

924,24

Rituximabum

6,06 zł

174,16

Trastuzumabum

6,34 zł

476,70

W roku 2020 NFZ będzie kontynuował monitorowanie procesów zakupów leków w szpitalach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy nie naruszają one zasad uczciwej konkurencji określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Prezes NFZ będzie w tym celu wykorzystywał uprawnienia określone w art. 102 ust. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w tym również możliwość przeprowadzenia centralnych zakupów leków stosowanych w programach lekowych lub chemioterapii.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31