Podwyżki pensji coraz bliżej

Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
Medexpress 2017-07-24 14:59

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wynikają z konieczności uwzględnienia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego uzgadnianego w trybie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, której tekst w dniu 19 lipca br. podpisał Prezydent RP. Ustawa określa sposób ustalania poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego określonym w załączniku do ustawy grupom zawodowym pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób i harmonogram dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Ustawa zakłada, że do dnia 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do zagwarantowania każdemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny wynagrodzenia zasadniczego nie niższego niż poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy. Podkreślić należy, że według powyższej ustawy podwyższanie wynagrodzeń jest rozłożone na kilka lat, począwszy od 2017 r., a kończąc na 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z ustawą na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. W kolejnych latach wynagrodzenie zasadnicze ww. pracownika podwyższa się corocznie co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Koszty wynikające z wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w finansowanych z budżetu państwa jednostkach podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia zostaną pokryte ze środków zaplanowanych w części 46 Zdrowie i wyniosą łącznie 2 997 096, 72 zł. (koszty podwyżek obejmują 2017 r. - 2021 r.) Natomiast podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników powiatowych, granicznych i wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych w latach 2017 r. – 2021 r. wyniesie: 548 495 723,21 zł. Wydatki związane ze wzrostem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno – epidemiologicznych finansowane będą ze środków otrzymywanych przez te jednostki z budżetu państwa z części 85 – Wojewodowie.

Ministerstwo proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r. Termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia jest uwarunkowany datą określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych pierwszych wzrostów wynagrodzeń, które dokonywane będą na dzień 1 lipca 2017 r. Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w rozporządzeniu muszą być dostosowane do wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego w sposób określony w ustawie.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także