Katarzyna Czyżewska

Postępowania refundacyjne zawieszone do końca sierpnia z powodu COVID-19?

Katarzyna Czyżewska

Opublikowano 27 marca 2020, 07:32

Fot. Marcin Petruszka
Katarzyna Czyżewska

Opublikowano 27 marca 2020, 07:32

Wczoraj (tj. 26 marca b.r.) do Sejmu wpłynął projekt kolejnej ustawy – o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt proponuje szereg zmian w różnych ustawach, dotyczących rozwiązań służących walce z epidemią i jej skutkami, w tym też zmiany w tzw. specustawie koronawirusowej, tj. w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, do ustawy z 2 marca b.r. miałby być dodany nowy art. 7a, zgodnie z którym:

(a) obwieszczenia Ministra Zdrowia z wykazami refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 marca 2020 r., zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r.;

(b) okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, który kończy się przed 1 lipca 2020 r., przedłuża się do 31 sierpnia 2020 r.;

(c) decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydane do dnia wejścia w życie ustawy koronawirusowej (tj. do 8 marca b.r.), których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., wejdą w życie 1 września 2020 r.;

(d) bieg terminów w zakresie postępowań refundacyjnych wszczętych i niezakończonych:

  • przed 8 marca 2020 r.,
  • w okresie od 8 marca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r.
  • ulega zawieszeniu z mocy prawa do 31 sierpnia 2020 r.; przy czym nie są wydawane postanowienia w sprawie zawieszenia tych postępowań.

Punkty od (a) do (c) powyżej nie budzą większych wątpliwości; wynika z nich, że aż do końca sierpnia b.r. nie będą dokonywane żadne zmiany na wykazach refundowanych leków (a także wyrobów medycznych czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego). Można się jedynie zastanawiać, jak należy rozumieć zawieszenie biegu terminów w zakresie postępowań refundacyjnych – czy to oznacza, że postępowania (np. o objęcie leku refundacją) ulegają zawieszeniu? Czy też, że nie biegną terminy w tych postępowaniach, natomiast same postępowania o refundacji nie są zawieszone?

Na prawidłowość drugiej interpretacji może wskazywać ostatnie zdanie, zgodnie z którym nie wydaje się postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań. Uzasadnienie projektu ustawy wskazuje jedynie, że intencją ustawodawcy jest, aby w okresie zagrożenia epidemicznego nie odbywały się negocjacje cenowe, które muszą toczyć się z udziałem przedstawicieli firm farmaceutycznych, nierzadko przyjeżdżających na spotkania z Komisją Ekonomiczną z zagranicy (również z krajów, w których epidemia COVID-19 przybrała jeszcze większe rozmiary niż w Polsce). Projekt zawiera także postanowienie, zgodnie z którym w okresie zawieszenia postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy o refundacji Minister Zdrowia może podejmować wszelkie czynności mające na celu wydanie decyzji administracyjnych; i nie stosuje się ograniczenia wynikającego z art. 102 Kodeksu postępowania administracyjnego (zgodnie z którym w czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować tylko czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego).

Jeżeli zatem zmiany w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wejdą w życie, postępowania refundacyjne będą w praktyce wstrzymane, a także nie będą dokonywane żadne zmiany na wykazach refundacyjnych aż do końca sierpnia b.r.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Katarzyna Czyżewska / koronawirus / refundacja / lista refundacyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30