Powstanie rejestr endoprotezoplastyk

177806184
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk.
Medexpress 2018-10-29 10:25

W Polsce według stanu na koniec grudnia 2017 r. na wykonanie zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oczekiwało około 102 tys. osób, zaś na endoprotezoplastykę stawu kolanowego ponad 118 tys. osób. Z danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk, prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w latach 2005-2017 w ramach zawartych z NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy wykonali ponad 700 tys. endoprotezoplastyk stawowych. Z każdym rokiem liczba wykonywanych endoprotezoplastyk stawowych rośnie.

Na podstawie danych za 2017 r. należy stwierdzić, że w trakcie jednego roku wykonywanych jest około 58 tys. endoprotezoplastyk stawu biodrowego, około 27 tys. endoprotezoplastyk stawu kolanowego, około 700 endoprotezoplastyk stawu ramiennego, prawie 200 endoprotezoplastyk stawu łokciowego i ponad 200 endoprotezoplastyk innego stawu (nadgarstek, śródstopno-paliczkowy, skokowy). Świadczeniodawcy wykonują endoprotezoplastyki stawowe z wykorzystaniem modeli (systemów) kilkudziesięciu producentów. W przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego wszczepianych jest 457 modeli (systemów) endoprotezy 49 producentów, endoprotezoplastyki stawu kolanowego 114 modeli (systemów) 27 producentów, endoprotezoplastyki stawu ramiennego 47 modeli (systemów) 19 producentów, endoprotezoplastyki stawu łokciowego 10 modeli (systemów) 10 producentów, endoprotezoplastyki stawu innego 11 modeli (systemów) 20 producentów.

Tak duża liczba osób oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki stawowej oraz liczba udzielanych świadczeń, świadczy o tym, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia i wykazuje ono trend rosnący.
Potwierdza potrzebę utworzenia rejestru, który pozwoliłby na monitorowanie informacji o realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej. Wzorem innych państw powinien zostać utworzony rejestr, w którym gromadzone byłyby informacje dotyczące wszystkich wykonanych na terenie kraju endoprotezoplastyk stawowych. Na podstawie informacji uzyskanych dzięki prowadzeniu rejestru możliwa będzie ocena np. stanu klinicznego pacjenta po endoprotezoplastyce stawowej, faktycznego okresu użytkowania poszczególnych rodzajów i typów endoprotez, występujących powikłań oraz innych zjawisk niepożądanych.
Rozwiązaniem ww. problemów jest utworzenie rejestru endoprotezoplastyk.
Rejestr pozwoli na:
1) prowadzenie analiz statystycznych dotyczących, m.in. liczby wykonanych poszczególnych endoprotez stawowych w danym okresie, liczby występujących powikłań, liczby i rodzajów najczęściej wszczepianych elementów, wskazanie świadczeniodawców, którzy wszczepiają najwięcej poszczególnych endoprotez, wskazanie świadczeniodawców, którzy wykonują zabiegi rewizyjne wraz z liczbą zabiegów, porównanie danych dla jednego województwa, dla kilku jak i dla całego kraju, przedstawienie migracji pacjentów między województwami w celu uzyskania świadczenia endoprotezoplastyki, określenie liczby i rodzajów endoprotez,
2) obserwację skuteczności implantacji, a przede wszystkim okresy użyteczności poszczególnych rodzajów i typów endoprotez,
3) prowadzenia analiz efektywności danych typów endoprotez w odniesieniu np. do wieku, rozpoznania,
4) prowadzenie analiz pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji związanych z leczeniem chorych,
5) podnoszenie standardów leczenia,
6) poprawę jakości i zakresu odpowiednich danych dotyczących operacji wymiany stawu w celu wczesnego ostrzegania o kwestiach związanych z bezpieczeństwem pacjentów,
7) planowanie przez usługodawców zakupu wyrobów medycznych, które dzięki analizom prowadzonym w rejestrze wpłyną na optymalizację zakupów wysokiej jakości implantów.
Prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej, w którym dane będą gromadzone w ustrukturyzowany, systematyczny, jednolity i nowoczesny sposób zapewni wysoką jakość danych. Wysoka jakość danych zapewni wysokie prawdopodobieństwo poprawności wniosków wyciąganych na podstawie zebranych informacji, a tym samym racjonalne podstawy do podejmowania decyzji kształtujących politykę zdrowotną i finansową w obszarze endoprotezoplastyki.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także