PPOZ: Obowiązek szczepień i unijny certyfikat od 1 marca? To nierealne

Medexpress

Opublikowano 18 lutego 2022, 09:44

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 18 lutego 2022, 09:44

Zgodnie z § 12a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają: 1 – osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 2 – osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; 3 – studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.
Osoby te powinny uzyskać unijny certyfikat COVID-19 nie później niż do 1 marca 2022 roku. Obowiązek ten ma zastosowanie także do osób, u których do 1 marca 2022 upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (oczywiście, obowiązek dotyczy osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia).
– Niestety, Rozporządzenie nie reguluje sankcji/postępowania w przypadku niedopełnienia tego obowiązku – podkreśla Bożena Janicka.
Zdaniem lekarzy PPOZ droga postępowania winna być oparta na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W obecnym stanie prawnym możliwe są dwie metody egzekucji powyższego obowiązku. Po pierwsze, zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 5 Ustawy, kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 Ustawy podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 10.000 zł. Karę wymierza w drodze decyzji administracyjnej państwowy inspektor sanitarny. Po drugie, zapewnienie realizacji obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 wydaje się możliwe – wobec rozciągnięcia przepisów Ustawy także na tę chorobę – również w drodze egzekucji administracyjnej. Egzekucja obowiązku szczepień może nastąpić poprzez wielokrotnie nakładanie grzywien, której jednorazowa wysokość może wynieść do 10.000 zł, zaś łączna wysokość – 50.000 zł. O zastosowanie tego środka przymusu tylko państwowy powiatowy inspektor sanitarny może zwrócić się do wojewody.
– Biorąc pod uwagę powyższe przepisy zwracamy się do Pana Ministra o udzielenie informacji, czy resort zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna planuje korzystanie z posiadanych uprawnień - wskazanych wyżej środków egzekucji w celu zapewnienia realizacji obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Jasna deklaracja Ministra Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie może w ocenie PPOZ skłonić do szybkiej realizacji szczepień u osób, które póki co jeszcze obowiązku tego nie wykonały – informuje w piśmie do Krzysztofa Saczki, Głównego Inspektora Sanitarnego Bożena Janicka, prezes PPOZ.
W ocenie PPOZ obowiązek szczepień (również przeciw COVID-19) powinien nadzorować organ ustawowo do tego powołany, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Pracodawcy, w tym placówki POZ, nie są stacjami samepidu. Ponadto obowiązek szczepień powinien mieć charakter możliwie powszechny: w szczególności dotyczyć nauczycieli - „bezpieczna szkoła“ oraz przedstawicieli służb mundurowych...
Źródło: PPOZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz / szczepienia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31