Praca: AOTMiT rozpoczyna rekrutację na stanowisko zastępy prezesa Agencji

Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2023, 12:16

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2023, 12:16


Jakie warunki powinien spełniać kandydat przystępujący do naboru na stanowisko zastępcy prezesa AOTMiT? M.in.:

1) posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych;

2) posiadać wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia;

3) posiadać co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w:

a) podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

lub b) jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

Co należy do zakresu zadań zastępcy prezesa Agencji:

1) zastępowanie prezesa Agencji, w razie jego nieobecności;

2) reprezentowanie Agencji na zewnątrz w zakresie udzielonego przez prezesa Agencji upoważnienia;

3) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;

4) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;

5) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;

6) występowanie do prezesa Agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

7) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez prezesa Agencji;

8) wykonywanie innych poleceń prezesa Agencji.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / praca
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31