Pracownicy powinni być chronieni przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Medexpress 2020-11-13 09:08

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117), zwane dalej ,,rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. „, które wydane zostało na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, dalej „dyrektywa 2019/130”, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 21 lutego 2021 r. Powyższa dyrektywa ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy.

Ponadto przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. jest także skorelowana z nowelizacją rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286 orz z 2020 r. poz. 61) w zakresie wdrażanej dyrektywy. Wobec powyższego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r., Wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II ,,Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”, wprowadzono prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadzane zmiany w projektowanej regulacji są zgodne w tym zakresie z prawem Unii Europejskiej i mają na celu, w oparciu o aktualną wiedzę naukową, lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy. Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Niniejszy projekt rozporządzenia jest zgodny z uregulowaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). Jednocześnie w związku z rozszerzeniem procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym o prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla przedsiębiorcy będą zobligowani do wykonywania pomiarów tych czynników, jeżeli występują one na stanowiskach pracy. Powyższe przyczyni się do zwiększenia ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach pracy. Zatem rozporządzenie będzie miało wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także