Prawo wykonywania zawodu lekarza trafi do kosza

Paweł Grzybowski

Opublikowano 17 lipca 2017, 17:10

lekarz–lekarka
Paweł Grzybowski

Opublikowano 17 lipca 2017, 17:10

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy mają na celu zastąpienie wersji papierowej dotychczasowego dokumentu pn. „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego. Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty w przyszłości stanowić będą jednocześnie Kartę Specjalisty Medycznego (KSM), a zatem powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie pracownika medycznego, na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Karta będzie także służyła do składania podpisu na dokumentacji prowadzonej elektronicznie, która będzie stopniowo wdrażana począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo, biorąc pod uwagę doświadczenia z aktualnie trwającego postępowania związanego z potwierdzaniem prawidłowości przebiegu szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy chcących przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), chce dodatkowo wprowadzić zmianę mającą na celu rozwiązanie problemu przeciążenia Konsultantów Krajowych oceną przebiegu szkolenia lekarzy z całej Polski oraz ponoszenia kosztów obsługi tego przedsięwzięcia, a także podniesienia efektywności całego procesu.

Proponowana zmiana związana jest z informatyzacją służby zdrowia. Celem zmiany bowiem jest stworzenie narzędzia, które jednocześnie będzie legitymowała lekarza i poświadczało posiadane uprawnienie do wykonywania zawodu, jak również umożliwiało złożenie podpisu elektronicznego na dokumentacji medycznej.

MZ zakłada, że projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, koordynację opieki medycznej nad pacjentem i przepływ informacji pomiędzy podmiotami leczniczymi. Z kolei zmiana odnośnie szkolenia specjalizacyjnego ma podnieść efektywność zarządzania procesem oceny merytorycznej prawidłowości szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie konsultant krajowy otrzymuje dokumentację od lekarzy z całej Polski, co w szczególności, w przypadku specjalizacji takich jak choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, kardiologia, pediatria oznacza nawet kilkaset egzemplarzy dokumentów. Wiąże się to, jak tłumaczy MZ, nie tylko z koniecznością szybkiej weryfikacji, ale również wydatkami nie mającymi pokrycia w wynagrodzeniu, jakie konsultanci krajowi otrzymują z tytułu pełnionej funkcji. Projektowana zmiana spowoduje, że ten ciężar rozłoży się na poszczególnych konsultantów wojewódzkich. Ponadto konsultanci wojewódzcy będą mogli bardziej ściśle współpracować z urzędami wojewódzkimi, co może się przełożyć na znaczne usprawnienia organizacyjne całego procesu. Wyeliminuje się także koszty przesyłek pocztowych związanych z obiegiem dokumentacji.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prawo wykonywania zawodu / karta specjalisty medycznego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31