Prezes NRL spotkał się z ministrem zdrowia

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-10-01 08:32

30 września 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Prezesa i Wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem Adamem Niedzielskim.

Otwierając spotkanie minister Niedzielski omówił zarys strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce i zwrócił się z prośbą o jej zaopiniowanie przez samorząd lekarski.

Prezes NRL Andrzej Matyja przedstawił najpilniejsze i aktualne postulaty:

- przedłużenie ustawowego upoważnienia dla kolegialnych organów izb lekarskich do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

- podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za błędy medyczne popełnione nieumyślnie.

- wynagrodzenia lekarzy - udział Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowach i pracach nad zasadami wynagradzania lekarzy i wysokością wynagrodzeń, w tym rozmowy nt. lekarzy specjalistów, których wynagrodzenie w kwocie 6.750 zł obowiązuje jedynie do końca 2020 r.

- wdrożenie nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Stomatologia:

- wspieranie przez państwo systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów,

- uporządkowanie koszyka świadczeń i wyceny świadczeń,

- przepisy konkursowe NFZ na udzielanie świadczeń.

Pozostałe tematy:

- udział przedstawicieli samorządu w zespołach ministerialnych kluczowych dla systemu opieki zdrowotnej – porada farmaceutyczna,

- współpraca przy powoływaniu przez MZ konsultantów krajowych,

- ustny egzamin PES jesienią i pytania na egzaminach PES,

- współpraca przy wyjaśnianiu wątpliwości ostatniej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza,

- powołanie w MZ zespołu ekspertów dot. strategii walki z COVID-19,

- spójność wytycznych i zaleceń podczas pandemii COVID-19.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także