Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2019, 15:16

Kancelaria Prezydenta RP
Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2019, 15:16

Ustawa ma na celu ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w takich placówkach.

W odniesieniu do domów pomocy społecznej, ustawa ma na celu uregulowanie zasad opuszczania terenu placówki przez mieszkańców domów pomocy społecznej,

Ustawa podejmuje kwestię samodzielnego wychodzenia poza teren placówki zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności ograniczeń samodzielnego opuszczania tych placówek przez mieszkańców.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, dyrektor lub kierownik domu pomocy społecznej może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez mieszkańca będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi terenu domu pomocy społecznej, w przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu tego mieszkańca. Może to jednak zrobić wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której to ograniczenie dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz pouczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się dom pomocy społecznej. Sąd rozpatruje taki wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od jego złożenia.

Ustawa ma poprawić skuteczność stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placówki zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku bez zezwolenia., w szczególności zaostrzana jest kara za prowadzenie więcej niż jednej placówki bez zezwolenia.

Ustawa wprowadza także wymogi w zakresie kwalifikacji dla personelu opiekuńczego zatrudnionego w placówce - zatrudniane mają być osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ustawa ponadto zmierza do poprawy warunków pobytu osób przebywających w legalnie działających placówkach całodobowej opieki.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów dotyczących, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Andrzej Duda / prezydent
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30