Program stypendialny ORL w Warszawie

Medexpress

Opublikowano 08 lutego 2021, 08:40

OIL w Warszawie
Medexpress

Opublikowano 08 lutego 2021, 08:40

Program stypendialny ORL w Warszawie dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami OIL w Warszawie został stworzony celem dofinansowania staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach.

Jak informuje OIL w Warszawie stypendia w kwocie do 5 tysięcy złotych przyznawane będą 2 razy do roku dla 5 lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu.

Terminy składania wniosków:

I termin – do 30 marca 2021 r.

II termin – do 30 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium ORL wraz z załącznikami:

dokumentem potwierdzającym wynik z LEK/LDEK/PES,

listą publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata,

dokumentem potwierdzający odbyte staże lub kursy,

zgodą kierownika ośrodka szkolącego,

potwierdzeniem dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4 letnim,

oświadczeniem o znajomości języka obcego w którym prowadzony będzie staż, kurs lub szkolenie,

innymi dokumentami (np. rekomendacje, publikacje, doniesienia zjazdowe, dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację,

zobowiązaniem do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania

kandydat składa drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl.

Osoby, którym zostało przyznane stypendium zobowiązane są do dostarczenia ww. oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do skretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 54 28 390.

Źródło: OIL w Warszawie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OIL w Warszawie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31