Projekt MZ ws. opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Medexpress

Opublikowano 13 maja 2019, 13:13

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 13 maja 2019, 13:13

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności jest wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.).

Projektowana regulacja wprowadza do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności
wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 2012), zwanego dalej „rozporządzeniem”, przede wszystkim zmiany o charakterze doprecyzowującym, wynikające z uwag zgłaszanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) stosujące przepisy tego rozporządzenia. Nowelizacja ww. rozporządzenia dotyczy opłat za czynności wykonywane przez pracowników PIS w ramach urzędowych kontroli żywności, w szczególności opłat za czynności kontrolne w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W celu ujednolicenia i uproszczenia stosowania przepisów rozporządzenia opłaty za czynności kontrolne w ramach granicznej kontroli sanitarnej zostały całościowo (kompleksowo) uregulowane w § 6 rozporządzenia (§ 1 pkt 3 projektu rozporządzenia). Obecnie niektóre z tych opłat są naliczane również na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 i § 5 rozporządzenia. Dodatkowo projektowana regulacja została uzupełniona o nowe czynności kontrolne nieuwzględnione w rozporządzeniu.

W projektowanym § 6 określa się opłaty za:
1) kontrolę dokumentacji towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej;
2) oględziny towaru;
3) kontrolę środka transportu;
4) proste i złożone pobranie próbek;
5) przewóz próbek do laboratorium samochodem służbowym lub samochodem prywatnym;
6) przewóz próbek do laboratorium za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie;
7) wykonanie badań laboratoryjnych;
8) wydanie świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością;
9) sporządzenie wspólnotowego dokumentu wejścia (CED – Common Entry Document) lub innego dokumentu na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności i materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością z państwa trzeciego;
10) wydanie dokumentu eksportowego na podstawie przepisów państwa trzeciego.
W projekcie rozporządzenia doprecyzowano oraz zmieniono stawki dokonania oględzin towaru w zależności od jego masy tj.:
1) do 500 kg – 17 zł;
2) powyżej 500 kg do 1 tony – 40 zł.

Projektowane dodawane czynności kontrolne dotyczą przewozu próbek do laboratorium:
1) samochodem służbowym lub samochodem prywatnym (do 25 km – 20 zł, powyżej 25 km – w wysokości kosztów przewozu stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.);
2) przewozu próbek do laboratorium za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie – w wysokości kosztów przewozu określonych przez firmę.

Jak wskazują organy PIS przeprowadzające te kontrole przewóz próbek stanowi istotną część kosztów i dotychczas koszty te były ponoszone przez organy kontroli, a nie były przedmiotem opłat.
Projekt rozporządzenia uwzględnia doprecyzowanie przepisów dotyczących opłat za kontrolę środka transportu. Wskazano jako uzupełnienie, że w przypadku przewozu w jednym środku transportu towaru przez kilku importerów, każdy z nich ponosi opłatę w wysokości 20 zł.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowane zostały regulacje dotyczące pobierania opłat za sporządzenie oraz wystawienie dodatkowego egzemplarza:
1) świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością;
2) wspólnotowego dokumentu wejścia (CED – Common Entry Document) lub innego dokumentu wydanego na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z państwa trzeciego;
3) dokumentu eksportowego wydawanego na podstawie przepisów państwa trzeciego.
W stosunku do rozporządzenia dodano opłatę za sporządzenie dokumentu eksportowego wydawanego przez organy PIS, a wymaganego przez organy nadzoru państw trzecich na podstawie przepisów obowiązujących w tych krajach. Za sporządzenie ww. dokumentów opłata wynosi 35 zł, a za każdy dodatkowy żądany przez stronę egzemplarz dokumentu – 5 zł. Zmiana ta wynika z praktyki stosowania rozporządzenia przez organy PIS oraz wzrostu zainteresowania wśród przedsiębiorców możliwością uzyskiwania dokumentów eksportowych potwierdzających spełnianie przez żywność lub materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wymagań bezpieczeństwa żywności.

Ujęcie wszystkich opłat za czynności wykonywane w ramach granicznej kontroli sanitarnej w jednej regulacji zawartej w § 6 rozporządzenia wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie wynikające ze stosowania przepisów rozporządzenia. Jednakże takie rozwiązanie powoduje konieczność dokonania zmian w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, przez wskazanie, że regulacja dotyczy granicznej kontroli sanitarnej oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia, w zakresie doprecyzowania, że koszty określone w tym przepisie odnoszą się jedynie do czynności kontrolnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia). Dodatkowo, z uwagi na to, że czynności dotyczące prostego i złożonego pobrania próbek występować będą zarówno w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia jak i w zmienionym § 6 rozporządzenia, zachodzi konieczność, wspólnego dla tych regulacji (tożsamego z obecnie obowiązującym), wskazania czym jest proste i złożone pobranie próbki zawarte w dodawanym do rozporządzenia § 6a (§ 1 pkt 4 projektu rozporządzenia).

Ponadto w projekcie rozporządzenia wprowadza się zmiany w załączniku do rozporządzenia. Dotyczą one m.in. zmiany wysokości opłaty za wykonanie badania migracji globalnej dla wyrobów wielokrotnego użytku do 95% alkoholu etylowego (§ 1 pkt 5 lit. a tiret czwarte projektu rozporządzenia). Projektuje się, że stawka opłaty wynosiłaby 597 zł, a nie jak obecnie wskazane w rozporządzeniu 59 zł. Zmiana w tym zakresie odzwierciedla realne koszty wykonania tego badania laboratoryjnego.

Projektowane zmiany części I. wierszy oznaczonych lp. 64 i 66 załącznika do rozporządzenia, w zakresie wysokości opłat, wynikają z ciągłych zmian dotyczących metod analitycznych i rozszerzania zakresu badań (§ 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze i drugie projektu rozporządzenia). Dotychczasowa metoda oznaczania chlormekwatu/mepikwatu zawarta w rozporządzeniu, została rozszerzona. Obecnie metodą tą oznacza się bowiem dodatkowo inne związki polarne, takie jak: etefon, klopyralid, AMPA, glifosat, glufosynat. Z tego m.in. względu oraz mając na uwadze, rozszerzenie w przyszłości tej metody o kolejne związki polarne, należało zmienić nazwę, w wierszu oznaczonym lp. 64 w części I załącznika do rozporządzenia, z „pestycydy – chlormekwat/mepikwat” na „pestycydy związki polarne” oraz określić szacowany koszt badania na kwotę 375 zł.

Uchylenie w załączniku do rozporządzenia w części I. wiersza oznaczonego lp. 67 (§ 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie projektu rozporządzenia) związane jest z zaprzestaniem analizy obecności pestycydów techniką GC/MS/MS lub LC/MS/MS. Obecnie nie ma konieczności potwierdzania wyniku, a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej pestycydu wykonuje się pełną analizę, a nie tylko potwierdza ten wynik.

Projektowana zmiana części II załącznika do rozporządzenia (§ 1 pkt 5 lit. b projektu rozporządzenia) ma głównie na celu uporządkowanie i ujednolicenie sposobu podawania rodzaju oznaczeń, co ma ułatwić stosowanie tych regulacji. W części tej w lp. 1 dopisana została również dodatkowa metoda oznaczania tj. wykrywanie obecności Salmonella spp. metodą klasyczną oraz stawka za jej przeprowadzenie – 80 zł.

W § 2 projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy normujący kwestie postępowań w sprawie wysokości opłat wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia. Do tych postępowań zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Projekt rozporządzenia przewiduje 14 dniowy termin jego wejścia w życie (§ 3 projektu rozporządzenia).
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych działań w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w przypadku przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej przez organy PIS. W pozostałym zakresie projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ wyłącznie, gdy w czasie czynności kontrolnych organy PIS stwierdzą niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

żywność / RCL / Państwowa Inspekcja Sanitarna / sanepid / bezpieczeństwo żywności
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31