Projekt MZ ws. zasad wyłaniania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

1-ThinkstockPhotos-470927083
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Medexpress 2021-03-16 08:57

Celem projektu jest usunięcie stanu, w którym przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty partycypują w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF). W ocenie projektodawcy fakt, że przedstawiciele ww. samorządu mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata na WIF nie powinien mieć miejsca. Przedstawiciele samorządu, jako potencjalni właściciele aptek ogólnodostępnych, mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego w przeszłości uczestniczyli, co może rodzić wątpliwości, co do bezstronności ewentualnych działań nadzorczych.

Celem projektu jest również usunięcie ze składu komisji konkursowej przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz powołanie w to miejsce przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). NFZ i WIF realizują wspólne zadanie w postaci kontroli aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych dlatego ocena potencjalnego kandydata na przyszłego WIF przez przedstawiciela NFZ, w ocenie projektodawcy, będzie stanowiła wartość dodaną regulacji.

Rekomendowanym, i w ocenie projektodawcy jedynym skutecznym narzędziem interwencji, jest działanie legislacyjne, gdyż tryb i zasady wyłaniania kandydata na wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego określa wyłącznie zmieniane rozporządzenie.

Zgodnie z wiedzą projektodawcy w innych krajach nie występują analogiczne rozwiązania.

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji.

W ramach procesu opiniowania i konsultacji publicznych, projekt został skierowany do następujących podmiotów
z 21-dniowym terminem na zgłaszanie uwag:

Naczelnej Izby Aptekarskiej;
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
Forum Związków Zawodowych;
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
Pracodawców RP;
Konferencji Lewiatan;
Związku Pracodawców Business Centre Club;
Związku Rzemiosła Polskiego
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione, po ich zakończeniu, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla budżetu państwa

Planowane wejście w życie przepisów rozporządzenia – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Nie przewiduje się konieczności ewaluacji proponowanych rozwiązań.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także