Projekt rozporządzenia ministra zdrowia - Krajowy Rejestr Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2019 roku w sprawie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia.
Medexpress 2019-08-06 11:56
Proponowane rozwiązania dotyczą:

• możliwość zbiorczej analizy wszystkich pacjentów z mechanicznym wspomaganiem krążenia w kraju
• monitorowanie powikłań mechanicznego wspomagania krążenia
• lepsze zrozumienie dla wyzwań stojących przed polskimi ośrodkami
• zmniejszenie kosztów oraz pełna kontrola wszczepienia i opieki nad pacjentem
• optymalizacja jakości i kosztów prowadzonej terapii
• łatwy dostęp do danych umożliwiających stworzenie publikacji naukowych

Krokiem w poprawieniu jakości funkcjonowania opieki nad pacjentami z niewydolnością serca jest stworzenie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Przykładem takiego rejestru może być rejestr japoński (Japanese registry for Mechanically Assisted Circulatory Support). Również w RFN rozwijany jest wieloośrodkowy projekt Medolution, który stanowi oparty na telemedycynie rejestr pacjentów z LVAD.

Autorzy zwracają uwagę, że przy odpowiednim monitorowaniu pacjentów można uniknąć wielu powikłań, także tych które wymagają ponownej wymiany pompy LVAD, której koszt wynosi ok. 60-75 tys. euro.

Istotne znaczenie w prowadzeniu rejestru ma uzyskanie danych pochodzących z baz Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane te umożliwią uzyskanie pełniejszej i bardziej wszechstronnej wiedzy na temat długoterminowej korzyści, bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów będących przedmiotem rejestrów.

Dodatkowo dzięki zestawieniu informacji z wielu jednostek możliwe będzie optymalizowanie ścieżki pacjenta, modyfikacja produktów Narodowego Funduszu Zdrowia i ich wycen oraz wskazywanie potencjalnych oszczędności w systemie opieki zdrowotnej.

Zgodnie z definicją rejestru medycznego zawartą w art. 2 pkt 12 ustawy rejestr medyczny służy realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, z późn. zm.) dział zdrowie obejmuje, m.in. ochronę zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym uzasadnione jest sfinansowanie kosztów utworzenia rejestru przez Ministra właściwego do spraw zdrowia. Koszt utworzenia rejestru szacowany jest na 173 500 zł, natomiast roczny koszt funkcjonowania na 438 000 zł.

W Rzeczypospolitej Polskiej nie istnieje obecnie żadna baza danych z pacjentami LVAD i innymi formami mechanicznego wspomagania krążenia. W projektowanym rejestrze wykorzystane zostaną doświadczenia rejestrów zagranicznych oraz doświadczenia Instytutu Kardiologii.

Wdrożenie rejestru pozwoli na:

  • poznanie i nadzór nad sytuacją pacjentów z mechanicznym wspomaganiem krążenia,
  • optymalizację wskazań do mechanicznego wspomagania krążenia,
  • redukcję liczby powikłań,
  • wzrost liczby pacjentów powracających do aktywności zawodowej,
  • stworzenie „złotego” standardu postępowania z pacjentami ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki oraz leczenia powikłań.

W ramach oceny efektów rejestru monitorowana będzie liczba publikacji naukowych. Oczekuje się, że wraz z prowadzeniem rejestru sposób jego prowadzenia może rozwijać się pod względem technicznym i ulegać zmianom.

Rekomendacje i plan rozwoju rejestru w tym względzie opracuje zespół zapewniający prowadzenie rejestru, powoływany przez podmiot prowadzący rejestr.

W projektowanym rozporządzeniu określono 6-miesięczny termin na przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych, po upływie którego rejestr zostanie uruchomiony.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także