Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek

Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
Medexpress 2021-02-22 13:00

Projektowane przepisy rozszerzają zakres szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw COVID-19, co jest podyktowane obecna sytuacją epidemiczną.

Projekt wskazuje również konkretnie dystrybutora centralnego szczepionek przeciw COVID-19. Ze względu na rzeczony stan epidemii, w ocenie projektodawcy takie rozwiązanie jest konieczne dla zapewnienia efektywności procesu dystrybuowania szczepionek na terytorium RP i usunięcia w tym zakresie wszelkich ew. niejasności interpretacyjnych.

Projektowane rozporządzenie określa również dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, pozwalające na bardziej efektywną dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19, w przypadku gdyby centralny dystrybutor skorzystał z tych podmiotów w procesie dostarczania szczepionek do podmiotów szczepiących.

Rekomendowanym, i w ocenie projektodawcy jedynym skutecznym narzędziem interwencji, jest działanie legislacyjne, gdyż jedynie ono zapewnia zachowanie jednolitego i spójnego schematu dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19.

Projektowane przepisy, ze względu na ich dużą pilność, nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach.

W ramach procesu opiniowania i konsultacji publicznych, projekt został skierowany do następujących podmiotów z 3-dniowym terminem na zgłaszanie uwag:

Naczelnej Izby Lekarskiej;
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
Naczelnej Izby Aptekarskiej;
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
Forum Związków Zawodowych;
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
Pracodawców RP;
Konferencji Lewiatan;
Związku Pracodawców Business Centre Club;
Związku Rzemiosła Polskiego.


Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. l ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 20l8 r. poz. 2232 ze zm.).

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – w zakładce Rządowy Proces Legislacji (www.rcl.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione, po ich zakończeniu, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny.

Wprowadzenie rozporządzenia nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych dla Budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla budżetu państwa. Projekt ma na celu uporządkowanie już istniejących norm prawnych.

Od dnia, w którym wejdą w życie przepisy rozporządzenia, które ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Nie przewiduje się konieczności ewaluacji proponowanych rozwiązań w określonym horyzoncie czasowym. Wprowadzanie proponowanych rozwiązań wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej i stanowi pilne dostosowanie przepisów w zakresie dystrybucji szczepionek stosowanych w związku do tejże sytuacji. W przypadku konieczności dalszych zmian w przedmiotowym zakresie, albo konieczności modyfikacji wprowadzanych obecnie rozwiązań, analiza w tym zakresie i następujące po niej ew. działania legislacyjne będą prowadzone na bieżąco.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także