Projekt rozporządzenia MNiSzW ws. kształcenia kadr medycznych

166776377
Thinkstock/GettyImages
W poniedziałek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Medexpress 2020-09-21 14:58

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573, z późn. zm.), zwanym dalej „nowelizowanym rozporządzeniem”, wydanym na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Celem nowelizacji jest uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących uzyskiwania efektów uczenia się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych objętych nowelizowanym rozporządzeniem, w przypadku ograniczonej możliwości odbywania zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w związku z trwającym stanem epidemii.

W związku z powyższym proponuje się dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu przepisu epizodycznego, wprowadzającego szczególne rozwiązanie dotyczące kształcenia na studiach, na podstawie którego w roku akademickim 2020/2021 student będzie mógł uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student. Ustanowienie powyższego limitu efektów uczenia się możliwych do osiągnięcia w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest uzasadnione ze względu na fakt, że większość tych efektów powinna być uzyskana w warunkach klinicznych (symulowanych lub rzeczywistych). Jednocześnie odniesienie tego limitu wyłącznie do roku studiów, na którym kształci się dany student, ma umożliwić taką organizację zajęć, aby określone w każdym ze standardów kształcenia limity odnoszące się do liczby punktów ECTS możliwej do uzyskania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w relacji do ogólnej liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia danych studiów, nie zostały przekroczone.

Należy wskazać, że analogiczne rozwiązanie obowiązywało w odniesieniu do roku akademickiego 2019/2020, z tym że w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni oraz znacznie bardziej restrykcyjnymi wymaganiami sanitarnymi niż obecnie, część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, jaka mogła być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość była określona na poziomie umożliwiającym uzyskanie 40% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształcił się student.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia jest uzasadnione pilną potrzebą wprowadzenia

przewidzianych w nim rozwiązań, w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Istotne jest, aby adresaci normy prawnej mogli jak najszybciej zapoznać się z określanymi tym rozporządzeniem rozwiązaniami dotyczącymi możliwości uzyskiwania w roku akademickim 2020/2021 części efektów uczenia się w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dlatego proponowane w rozporządzeniu rozwiązanie dotyczące terminu wejścia rozporządzenia w życie jest dopuszczalne z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawnego i uzasadnione interesem adresatów zawartych w nim norm prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakt, że rozporządzeniem wprowadza się szczególne rozwiązania dotyczące organizacji kształcenia na studiach w nowym roku akademickim, wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia działa na korzyść adresatów tych norm.

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do wydania rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także