Projekt rozporządzenia MZ w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

174255659
174255659.jpg
W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
Medexpress 2019-06-01 20:50

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

Niniejszym rozporządzeniem określa się limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny w roku akademickim 2019/2020. Limit przyjęć na kierunek lekarski w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Załączniki określają limit przyjęć na ww. kierunki w rozbiciu na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim, jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia na danym kierunku. Limit przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim uwzględnia zarówno miejsca dla obywateli polskich, tj. obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Załączniki do projektowanego rozporządzenia zostały sporządzone m.in. na podstawie
propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunkach lekarskim
i lekarsko-dentystycznym, przy uwzględnieniu w szczególności możliwości dydaktycznych
poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów ww. kierunków.

Propozycja limitu przyjęć na jednolite magisterskie studia stacjonarne prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim uwzględnia 80 miejsc na potrzeby wojskowej służby zdrowia na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 8331 miejsc (w tym
na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 5122 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim - 1308 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski - 1901 miejsc.)

Natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1416 miejsc
(w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 823 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim - 266 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski - 327 miejsc.)

Rozwój kadr medycznych jest bardzo ważny z punktu widzenie epidemiologicznego kraju.
W związku z tym faktem, minister zdrowia corocznie zwiększa limity przyjęć zarówno na
kierunek lekarski jak i kierunek lekarsko-dentystycznym. Od roku 2014/2019 do 2019/2020
limit miejsc na uczelniach medycznych zwiększył się z 6784 miejsca do 9 749 miejsc.

W 2019/2020 roku w stosunku do roku 2018/2019 limity zostały zwiększone o 315 miejsc
(w tym minister zdrowia zwiększył limit w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 100
miejsc w stosunku do roku poprzedniego).

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),
w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia podyktowane jest koniecznością niezwłocznego określenia przez senat uczelni liczby studentów studiów stacjonarnych w danej uczelni, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym roku akademickim, uwzględniając przyznany limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Szybkie wejście w życie projektowanej regulacji działa na korzyść podmiotów, których dotyczy, a jej wprowadzenie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie stanowi naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej,
zgodnie z opinią ministra spraw zagranicznych.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także